Missie & Visie

 

Missiestatement

De LHV Huisartsenkring Amsterdam/ Almere is een belangen- en netwerkorganisatie van professionals die zich hard maakt voor de regiefunctie van der huisarts
en zich bezig houdt met het bestendigen en ontwikkelen van goede huisartsenzorg. Hierbij worden huisartsen optimaal in staat gesteld huisartsenzorg van hoge
kwaliteit te leveren voor alle inwoners van haar werkgebied. Het bestuur van de Huisartsenkring Amsterdam is bereid en in staat om snel heldere standpunten in te nemen en daarmee naar buiten te treden. Het bestuur zal dat zo nodig zelfstandig doen en pas achteraf daarover verantwoording afleggen.

Visie op huisartsenzorg 2016
Dit document is opgesteld met verschillende huisartsenpartijen in Amsterdam en besproken en geaccordeerd in een gezamenlijk overleg vanAmsterdamse zorggroepen, gezondheidscentra en de HKA. 

Visie op kwaliteitssysteem huisartsenzorg Amsterdam 2016
Met deze visie geeft de huisartsenkring Amsterdam haar visie op hoe wij denken dat kwaliteit binnen huisartsenzorg vorm moet krijgen. Het is onze ambitie om te blijven leren, te inspireren en te reflecteren. Kern van deze nieuwe koers is dat een belangrijkere plaats in het scholingscurriculum wordt ingeruimd voor leren van collegiale ervaringen, van reflectie op eigen handelen, van spiegelinformatie en van patiënten raadpleging ter vervanging van een deel van de klassieke medisch inhoudelijke scholingen.

Het is niet de opzet om weer extra lasten op te leggen aan scholingsverplichtingen, maar juist om te kijken naar doelmatige en dappere manieren om te werken aan eigen kwaliteit.

Met deze visie willen wij huisartsen en de huisartsenopleidingen, academisch huisartsennetwerk, zorggroepen en Huisartsenposten Amsterdam prikkelen om dit verder te ontwikkelen en bij te dragen aan een continuüm van leren en inspireren. 

Visie op samenwerking huisartsen en wijkverpleging

Op verzoek van Zilveren Kruis is de visie op samenwerking huisartsen en wijkverpleging opgesteld in het voorjaar van 2017. Met deze visie geven wij input voor de pilot wijkverpleging van Zilveren Kruis. Voorop staat dat de keuzevrijheid van de patiënt wordt gerespecteerd. In Amsterdam en Diemen zouden wij graag een model zien waarin de bestaande intensieve samenwerkingsrelaties tussen huisartsenpraktijk en wijkverpleging worden bevestigd. Dat zou betekenen dat per wijk twee tot vier aanbieders van wijkverpleging en een aantal doelgroepgerichte aanbieders van wijkverpleging actief zijn, mits zij voldoen aan bovengenoemde kwaliteitseisen. Wij denken dat op deze manier de kwaliteit en continuïteit van zorg goed kan worden gegarandeerd. In ons voorstel informeren huisartsen en (transferafdelingen van) ziekenhuizen de patiënt over de aanbieders waarmee hun huisarts een goede samenwerking heeft. Het is daarna aan de patiënt om voor één van deze aanbieders te kiezen of zelf een alternatief aan te dragen.