Medicatieveiligheid

 
Medicatieveiligheid
In Amsterdam zijn twee convenanten gesloten rond medicatie veiligheid. Deze convenanten worden in 2016-2017 herzien op basis van evaluatie. In dit dossier vindt u onder andere: convenanten met thuiszorg en ziekenhuizen, FTO-pakket en tips voor retourberichten in uw HIS.

Evaluatie en herziening convenanten medicatieoverdracht 2016-2017
In 2015 is onder de deelnemende partijen een evaluatie gehouden van de Amsterdamse convenanten medicatieoverdracht. De komende twee jaren worden de knelpunten aangepakt. Allereerst worden de problemen opgepakt die als meest urgent worden ervaren. Hiervoor zijn drie zorginhoudelijke doelstellingen geformuleerd:

 1. Het medicatiedossier van patiënten wordt vollediger en betrouwbaarder door in te zetten op: 
  • Toename van het aantal opvragingen van medicatieoverzichten door de patiënt bij de apotheker, bij verwijzing van huisarts naar ziekenhuis; 
  • Toename van het aantal stopberichten vanuit de specialist en de huisarts naar de apotheker;
  • Betere verwerking van stopberichten door de apotheker; 
  • Waar mogelijk en gewenst: stimuleren van digitale gegevensregistratie,  -raadpleging en communicatie  
 2. De patiënt neemt meer regie over het medicatiebeheer
  Samen met Cliëntenbelang Amsterdam onderzoekt SIGRA welke mogelijkheden patiënten/cliënten hebben om hun medicatie optimaal te beheren. Nieuwe digitale ontwikkelingen zoals medicatie-apps en het Persoonlijk Gezondheids Dossier gaan hier een steeds belangrijkere rol spelen. Daarnaast wordt speciale aandacht geschonken aan (tools voor) laaggeletterden.
 3. Verbetering communicatie in de driehoek thuiszorg – huisarts – apotheker over patiënten met beperkte eigen regie in medicatiebeheer
  Hierbij wordt speciaal aandacht gegeven aan de vraag of de huidige communicatiemiddelen nog voldoen aan de informatiebehoeften van de zorgprofessionals.

Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen waar we gedurende het project rekening mee moeten houden, zoals de totstandkoming van een nieuwe Landelijke Richtlijn Medicatieoverdracht die naar verwachting in het voorjaar van 2016 verschijnt.

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding 2014

De insteek van dit convenant is dat de patiënt zich meer bewust is van de eigen verantwoordelijkheid als informatiedrager. En een medicatieoverzicht bij zich draagt als hij naar het ziekenhuis gaat. De apothekers verstrekken patiënten dit en controleren het overzicht, zodat bij het ziekenhuisbezoek de juiste informatie ook beschikbaar is voor de specialist.

Convenant medicatieveiligheid met thuiszorg en aporthekers 2012

De grote thuiszorgorganisaties, FBA en HKA hebben een convenant gesloten waarin beschreven staat wie welke taak heeft bij een veilige geneesmiddelenzorg voor thuiswonende mensen. Dit convenant was nodig omdat de Inspectie in toenemende mate druk zette op veranderingen in de huidige praktijk omdat er te veel fouten werden gemaakt.

Aanmelden receptbericht poliklinische apotheek AMC 2011

Sinds maart 2011 is de Poliklinische Apotheek AMC 24 uur, 7 dagen per week geopend. Het merendeel van de patiënten die onze Poliklinische Apotheek bezoeken, komen met een recept van de Polikliniek van het AMC.

Praktische handleidingen voor medicatieoverdracht in uw HIS 2011

In aansluiting op het LHV-weeknieuws van vorige week graag nogmaals uw aandacht voor de richtlijn medicatieoverdracht die op 1 januari 2011 van kracht wordt. Het HKA-bestuur vindt dat de Amsterdamse huisartsen een zo adequaat mogelijk medicatieoverzicht in hun HIS moeten hebben. Daarom biedt de HKA op haar site ondersteuning bij het instellen van elektronische communicatie met de apothekers.

Overdracht medicatiegegevens regio Amsterdam 2010

In 2010 is de stedelijke stuurgroep ‘Overdracht medicatiegegevens regio Amsterdam’ van start gegaan, met als doel om o.a. regionale initiatieven in de stad aan te jagen en de goede voorbeelden in de stad te verspreiden.