Kindermishandeling & Huiselijk geweld

 
 
Kindermishandeling & Huiselijk geweld
Samen met de gemeente, Jeugdzorg, Veilig Thuis en Huisartsenposten Amsterdam werkt de HKA aan meer bewustwording op dit onderwerp, kennis over de partners en samenwerkingsafspraken - denk aan terugkoppeling vanuit Jeugdzorg. In sommige delen van het land wordt er vanuit LHV(kringen) een ambassadeursnetwerk opgezet van huisartsen waar hun collega's te rade kunnen gaan. Het HKA bestuur kiest hier niet voor, maar is van mening dat alle huisartsen op een goede manier moeten kunnen omgaan met situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom investeren wij in het bekend maken van de tools die hiervoor zijn en in de samenwerking met onze partners in Amsterdam.

HKA presentatie Kindermishandeling & Huiselijk geweld (2016)
Wat wordt er van u als huisarts verwacht bij het signaleren van kindermishandeling of huiselijk geweld? Welke hulpmiddelen zijn er? Met welke partners neemt u contact op bij vermoedens van?

Presentatie expertmeeting d.d. 12 april 2016

Huiselijk geweld en kindermishandeling basisinformatie
Rapport veiligheid kwetsbare gezinnen, sept 2015
Amsterdamse aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis
KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
LHV dosssier huiselijk geweld en kindermishandeling

Kindermishandeling
KNMG stappenplan kindermishandeling, incl. kindcheck
Het heeft invloed op alles
Analyse van elf onderzochte calamiteiten in 2013-2016

Vechtscheidingen
Zorgaanbod (v)echtscheidingen Amsterdam 2016

Huiselijk geweld
Beslisboom huiselijk geweld
KNMG stappenplan volwassenengeweld
Signaalkaart Ouderenmishandeling

Vrouwelijke genitale verminking
Voorkom-Vrouwelijke-Genitale-Verminking
Folder voor vrouwen die klachten hebben van meisjesbesnijdenis 

Bestuurlijk verantwoordelijke: Ilona Statius Muller
Vragen of opmerkingen? Mail ons!