HaROP

 
HaROP
In dit dossier informeren wij u over de organisatie rondom het Huisartsen Rampen OpvangPlan (HaROP). De HKAA kent twee HaROP: Amsterdam en Almere. Elk HaROP heeft een crisisplan. Het dossier wordt, indien nodig, continue geüpdatet en aangevuld. Bij een ramp of crisis komt het crisisteam bij elkaar. In Amsterdam bestaat het crisisteam uit huisartsen van de dagzorg en de ANW zorg aangevuld met bureaumedewerkers. Het team heeft de directeur van de HpA als voorzitter. Daarnaast is er ondersteuning vanuit diverse Amsterdamse organisaties. Het crisisteam maakt gebruik van wijkstructuren in de stad elke wijkstructuur heeft een Huisarts Coordinator Harop (HCH). Die staat in nauw contact met het crisisteam en de huisartsenpraktijken in 'zijn/ haar wijk' . Voor het crisisteam is het van belang om de beschikking te hebben over actuele wijkgegevens van de capaciteit huisartsenzorg en Persoonlijke Beschermende Middelen (PBM), Het crisisteam heeft zo overzicht in de stad en kan weloverwogen de juiste besluiten maken in de diverse opschalingsscenario's.

- HaROP Amsterdam

Crisisplan Amsterdam
Taakkaart flitsramp
Huisarts coördinator HaROP (HCH)

- HaROP Almere

Concept convenant Almere
HaROP deel A Flevoland
HaROP deel B infectieziekte Almere
HaROP deel B flitsramp Almere
HaROP deel C checklist infectieziekte
HaROP deel C checklist flitsramp

 

Algemene informatie

Een goede communicatie ten tijde van rampen en crisis is cruciaal:

  1. Algemene instructie voor de Hagro coördinatoren HaROP (HCH)
  2. Convenant uitwisseling medische gegevens huisartsen bij rampen 
  3. Format vragenlijst medische gegevens van arts tot arts 
  4. Toolkit Psychosociale hulp (PSH) na aanslagen (apr. 2019)

De documenten 2 en 3 hebben betrekking op de uitwisseling van medische gegevens huisartsen ter ondersteuning van de identificatie van slachtoffers bij rampen. Hierover is een convenant gesloten met de Nationale Politie; het Landelijke Team Forensische Opsporing (LTFO). Daarbij vindt u ook de lijst van vragen waarover afspraken zijn gemaakt. Belangrijk is dat er nu geen hele dossiers worden opgevraagd en dat de communicatie van de medische  gegevens van arts tot arts gaat lopen (dus niet via familieleden). Dit naar aanleiding van de problematiek rondom de identificatie van slachtoffers bij de MH 17 ramp.

- Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: 

In een veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Er zijn 25 regio’s in het land die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.

Gemeenten Amsterdam – Amstelland

Aalsmeer

Amsterdam

Ouder-Amstel

Amstelveen

Diemen

Uithoorn

 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

 

 

- Toolkit Psychosociale hulp (PSH) na aanslagen:

 

 Basis voor de Toolkit PSH na aanslagen zijn de lessen en ervaringen van landen om ons heen die met aanslagen te maken hebben gehad, aangevuld met kennis uit literatuur en met programma’s die in het buitenland zijn gebruikt. De Toolkit richt zich met name op GGD’en en hun ketenpartners, zoals maatschappelijk werk, huisartsen, geestelijk verzorgers en ziekenhuispersoneel. Daarnaast is de informatie veelal ook relevant voor andere partijen die een rol hebben in de nafase, zoals gemeenten.  De Toolkit PSH na aanslagen brengt de lessen bij elkaar die geleerd zijn uit focusgroepen en gesprekken met zorgverleners en beleidsmakers in België, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een aantal van deze lessen zijn niet alleen van toepassing op aanslagen, maar kunnen ook in de nafase van andere rampen relevant zijn. 

De Toolkit PSH na aanslagen is een aanvulling op de GGD Toolkit PSH, die ook nieuw is in deze online vorm. Deze komt voort uit een grondige herziening en actualisatie van de GGD Handreiking PSH, die in 2015 als pdf is uitgebracht. De online vorm maakt het makkelijker om de formats en instrumenten te downloaden en aan te passen en de Toolkit kan beter actueel gehouden worden. De mogelijkheid om te linken naar andere relevante documenten maakt de GGD Toolkit PSH een praktische ‘routekaart’ met actuele relevante informatie rond psychosociale hulp na rampen. 

De Toolkits zijn vrij te benaderen vanaf de website van Arq kenniscentrum Impact: https://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/toolkits

In trainingen kan de aangeboden kennis verder verdiept worden en kan gewerkt worden aan vaardigheden in het werken met de formats en instrumenten. De Toolkits zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze zijn bedoeld als een deskundigenadvies. Ze vormen geen richtlijn of normstellend kader, maar beogen op basis van actuele kennis en good practices houvast te bieden bij de besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het werk.