Eerstelijns Verblijf, crisis- en andere kortdurende opnames

 
 
Op 1 januari 2017 zal de regeling Eerstelijns Verblijf onderdeel worden van de zorgverzekeringswet en zult u als huisarts de indicatie stellen en huisartsenzorg op locatie leveren. Op deze site vindt u een overzicht van locaties en van de tarieven die u kunt declareren voor het leveren van zorg in Eerstelijns Verblijf. Dit is de laatste wijziging van een reeks wijzigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de crisis- en kortdurend verblijf regelingen. Het is daarom aan te bevelen om gebruik te maken van de 'Beslisboom naar (tijdelijke) vervolgzorg in Amsterdam'. Via handige stappen komt u uit op de regeling die het meest van toepassing lijkt op de patiënt waar u op dat moment zorg voor zoekt. SIGRA zorgt ervoor dat de beslisboom actueel blijft.

Beslisboom doorstroming 
SIGRA heeft een beslisboom gepubliceerd voor de doorstroming van patiënten (thuis of in het ziekenhuis) die vervolgzorg nodig hebben. Via handige stappen komt u uit op de regeling die het meest van toepassing lijkt op de patiënt waar u op dat moment zorg voor zoekt. Als u vervolgens op de betreffende regeling klikt, krijgt u een samenvatting van de regeling te zien en de contactgegevens van aanbieders in Amsterdam. SIGRA zorgt ervoor dat de beslisboom actueel blijft.

Onder vervolgzorg valt onder andere acute opname in de V&V, ondersteuning, begeleiding, wijkverpleging en intramurale Wlz-opname. De beslisboom is bruikbaar voor:

 • Patiënten in de thuissituatie die een nieuwe of aanvullende zorgvraag hebben en daardoor terecht komen bij een huisarts, huisartsenpost en/of wijkverpleegkundige.
 • Patiënten die na ziekenhuisopname vervolgzorg nodig hebben, anders dan de zorg die zij al kregen voor opname.

Het uitgangspunt is de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie te organiseren en slechts waar nodig over te gaan tot een (tijdelijke) opname.

Quick-check: crisiszorg Wlz of kortdurend eerstelijns verblijf?
Vindt u het ingewikkeld om te bepalen op welke regeling u een beroep wilt doen? Vraag u dan om te beginnen af of u verwacht dat patient weer naar huis kan komen na de opame? Is dit niet het geval, dan belt u voor een bed binnen de regeling Crisiszorg Wlz. 

Verwacht u dat uw patient op termijn wel weer thuis kan wonen? Doorloop dan de beslisboom of bel met één van de organisaties die worden genoemd onder Eerstelijnsverblijf.

Crisiszorg Wlz
Op 1 januari 2015 verving de Regeling Crisiszorg Wlz de voormalige regeling Spoedopnamen Verpleeghuiszorg (AWBZ). In Amsterdam is er per stadsregio één locatie met één telefoonnummer voor Crisiszorg Wlz. De huisarts kan via het nummer van de eigen stadsregio 24 uur per dag, 7 dagen per week een crisisopname aanvragen. De afspraken zijn vastgelegd in de Regeling Crisiszorg Wlz

Definitie van crisis

Wat is Eerstelijns verblijf?
Deze regeling gaat uit van ‘verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. Belangrijk om te weten:

 • Het verblijf moet medisch noodzakelijk zijn.
 • Het verblijf in de eerste lijn valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts of de specialist Ouderengeneeskunde.
 • Het verblijf moet kortdurend (max. 3 maanden) zijn en is gericht op terugkeer van de cliënt naar zijn eigen omgeving. Als specialistische zorg nodig is of als terugkeer naar eigen omgeving niet op korte termijn mogelijk is, dan is het ‘eerstelijnsverblijf’ niet aangewezen.

Doorloop de volgende webapplicatie

Voorwaarde voor opname: Verwijsbrief van de huisarts (via Zorg Domein of fax). Inhoud:

 • Voorgeschiedenis
 • Klacht/vraagstelling
 • Behandel-/opnamedoel
 • Relevante co-morbiditeit
 • Medicatielijst

Sommige instellingen verlangen ook een ingevuld “afwegingsinstrument huisarts voor ELV” alvorens tot opname over te gaan. (bijlage).

Hoe declareert u Eerstelijns verblijf in 2017? 
Eerstelijnsverblijf komt per 2017 in het basispakket. De NZa heeft voor huisartsenzorg in een eerstelijnsverblijf (ELV) 4 nieuwe prestaties met bijbehorende tarieven vastgesteld. Het betreft de volgende tarieven per visite:

ELV, dag €   40,34
ELV, dag > 20 min. €   69,91
ELV, ANW €   69,36
ELV, ANW > 20 min. € 107,49

Bij palliatieve zorg aan een patiënt die is opgenomen in een ELV of aan een patient die ZZP 5 of hoger heeft, kunnen de prestaties intensieve zorg in rekening worden gebracht (zoals beschreven in de NZa-prestatie ‘Intensieve zorg’). Dat geldt bijvoorbeeld voor patiënten waarvoor het CIZ het zorgprofiel ‘VV beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ heeft toegewezen. Meer informatie over het declareren van intensieve zorg(externe link)

In principe is de huisarts of een gevraagde collega in de buurt verantwoordelijk voor ELV-basis. Bij ELV-intensief kan de zorg desgewenst worden overgenomen door de Specialist Ouderengeneeskunde. 

Overzicht locaties en telefoonnummers GRZ en ELV per 01-01-2017
Telefoonnummers ELV m.i.v. 2017
Telefoonnummers GRZ m.i.v. 2017

Aanbod Eerstelijnsverblijf 2016

Amsta

Amsta biedt als enige VVT-instelling sinds een half jaar de mogelijkheid om 7x24 uur patiënten op te nemen in een ELV. Onlangs publiceerden zij een verslag over dit eerste halve jaar.
Wat ons opviel: 

 • ELV is vaak een opmaat/tussenstap naar blijvende (WLZ)opname, maar toch gaat ca. een derde van de patiënten weer naar huis.
 • Er vinden weinig opnames plaats in de nacht of weekend.

Patiënten in A’dam-West kunnen terecht in Jan Bonga; patiënten in A’dam-Zuidoost in Nellestein. Overleg over een mogelijke opname met onderstaand telefoonnummer.
Tijdens kantooruren: Cliëntenservicebureau Amsta: adviesenplaatsing@amsta.nl, tel: 020 - 589 00 50, fax: 020-589 00 59. Buiten kantooruren: Locatie Jan Bonga: tel: 020 - 611 00 11 fax 020-506 10 85

Amsta stuurt wekelijks een actueel overzicht van de bij haar organisatie beschikbare plaatsen per mail aan huisartsen in Amsterdam.

 

Amstelring

 Kortdurende opname is in Amsterdam beschikbaar in vier woonzorgcentra van Amstelring:

Stadsdeel

Naam + adres

Exclusief behandeling

Inclusief behandeling

Aantal plaatsen

Nieuw-West

De Drie Hoven
L Bouwmeesterstraat 377
1065 NS Amsterdam

ZZP 3 Basis

ZZP 6 Intensief

8

Nieuw-West

Leo Polak
Saaftingestraat 8
1069 BW Amsterdam

 

ZZP 10 Palliatief

5

Oost

Willem Dreeshuis
Hugo de Vrieslaan 65
1097 EG Amsterdam

ZZP 3 Basis
ZZP 6 Intensief
ZZP 10 Palliatief

 

12

Zuidoost

De VenserBerthold
Brechtstraat 1
1102 RA Amsterdam

ZZP 3 Basis
ZZP 6 Intensief

ZZP 3 Basis
ZZP 6 Intensief

7

Zuid

Vreugdehof
De Klencke 111
1083 HH Amsterdam

 

ZZP 6 Intensief

0-3

Uitwijken naar huizen buiten Amsterdam
In de praktijk blijkt dat doorverwijzing naar woonzorgcentra buiten Amsterdam nodig kan zijn. De reden hiervoor is dat de beschikbare plekken in Amsterdam beperkt zijn en er veel vraag naar is. Vandaar dat u hieronder ook het schema aantreft van Amstelring-huizen buiten Amsterdam.

Kortdurende opname van Amstelring in de regio Amstelland-De Meerlanden is beschikbaar in:

Stad

Naam + adres

Exclusief behandeling

Inclusief behandeling

Aantal plaatsen

Hoofddorp

Bornholm
Bornholm 50
2133 AA Hoofddorp

 

ZZP 6 Intensief

0-3

Amstelveen

Groenelaan
De Helpende Hand 9
1186 AB Amstelveen

 

ZZP 6 Intensief

0-3

Uithoorn Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29
1422 CB Uithoorn
ZZP 3 Basis   4
Contact
Neem altijd contact op met Zorgbemiddeling van Amstelring, daar is exact bekend of er lege plaatsen zijn en waar deze zijn.
-    Telefonisch 24/7 te bereiken via: (020) 3334455.
-    Of stuur een mail naar: zorgbemiddeling@amstelring.nl

Cordaan

De wens van de cliënt, de mate van intensiteit en de beschikbaarheid is bepalend voor de locatie van opname. Cordaan beschikt over diverse locaties waar zowel de intensieve variant als de basis variant kan worden opgenomen. Voor de palliatieve zorg zijn er gespecialiseerde afdelingen palliatieve zorg, waar ook voor de familie diverse mogelijkheden zijn.

Locaties
Eerstelijnsverblijf met de verschillende varianten kan worden geboden op de volgende locaties:

Noord:                         De Die,
Centrum/Zuid:             De Buitenhof, d’ Oude Raai
Oost: en Zuid-Oost:    Berkenstede en Eben Haëzer,
West:                          Slotervaart,  Nieuw Vredenburgh, de Boeg
 

Contact
Voor vragen over de Eerstelijnsverblijf en de mogelijkheid om cliënten vanuit huis kortdurend op te laten nemen, kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau Cordaan, telefoonnummer 020-5191317. De cliëntconsulenten informeren u over het zorgaanbod van Cordaan en de beschikbare capaciteit.

Evean

Evean kan verzorgings- en verpleeghuiszorg bieden en kan hiervoor ook gespecialiseerde verpleging inzetten.

Kortdurend eerstelijnsverblijf
Deze zorgvorm is inzetbaar bij een tijdelijke behoefte van de zorgvrager aan medisch noodzakelijk verblijf in verband met geneeskundige zorg. De medische noodzaak tot geneeskundige zorg van voorbijgaande aard moet de verzekerde zelf betreffen (en niet diens mantelzorger). Deze zorg kan plaatsvinden na uitplaatsing uit het ziekenhuis en als tijdelijke constructie vanuit huis.

Waar biedt Evean dit?
Wij kunnen dit bieden in verzorgings- en verpleeghuizen in Amsterdam-Noord en Amsterdam Zuid-Oost

Hoe dit te regelen?
Huisartsen kunnen mailen naar zorgbemiddeling of bellen: 0299-394110, evt. faxen 0299-394450. 

Vivium

Locaties
Locatie Torendael heeft 6 kortdurende opname appartementen (KDO). Wij hebben oefentherapie, fysiotherapie in huis. We leveren ZZP 4,5,6 en 7 maar wel altijd vooraf overleg voor definitieve opname.

Contact
Tel: 020-5461600
 

ZGAO

 Locaties:

 • In het Flevohuis bieden wij naast de GRZ en PG –zorg ook:
   • Eerstelijns verblijf (intensief {wisselend aantal plaatsen}) op de revalidatieklinieken
   • Eerstelijns verblijf basis en intensief (beperkt aantal plaatsen) op de afdeling Groepswonen
   • Respijtzorg (beperkt aantal plaatsen) ook op de afdeling Groepswonen
 • Op het Transitorium in het OLVG bieden we 4 plaatsen voor ELV intensief
 • Op de locatie De Open Hof is af en toe een plaats voor ELV (basis en Intensief) of respijtzorg beschikbaar.

Contact
Tel: 020-5925420

 

Logeeropvang / Respijtzorg
Om mantelzorgers te ontlasten, is logeeropvang mogelijk. Logeren kan eenmalig (tot maximaal 6 weken) of geregeld (tot maximaal 3 etmalen per week). Hieronder vindt u de door de gemeente gecontracteerde aanbieders voor logeeropvang.

Aanbieders logeeropvang

Deel uw ervaringen met ELV en overige KDO met de HKA!
De HKA neemt deel aan de Sigra werkgroep Doorstroming waarin stedelijk continu wordt gewerkt aan verbetering van de opnamemogelijkheden voor ELV, geriatrische revalidatie en andere vormen van kortdurend verblijf. HKA bestuurslid Frans Smits vertegenwoordigt ons in deze werkgroep en is tevens voorzitter van de HKA-werkgroep Ouderen. Hij brengt regelmatig casussen in vanuit de praktijk en pleit voor 1 telefoonnummer voor de hele stad.

Heeft u ook een ervaring die de praktijk illustreert? Deel deze dan via HAweb en verbeter de zorg in Amsterdam!  
Liever persoonlijk contact met Frans Smits? Stuur dan een mailtje naar bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl