Kortdurende opnames: ELV, crisis Wlz en logeeropvang

 
 
Met het gegeven dat mensen langer thuis wonen, groeit ook de vraag naar tijdelijke opnamemogelijkheden voor als het thuis tijdelijk niet meer gaat. Of wanneer de mantelzorger even geen zorg kan leveren. Voor medisch geïndiceerde opnames kunt u vanaf 16 juli 2018 via het telefoonnummer 088 383 3300 als huisarts 24 uur per dag en 7 dagen in de week patiënten aanmelden voor tijdelijke opname in de ouderenzorg. In het geval van respijtzorg kunt u verwijzen naar logeeropvang.

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam
Via het telefoonnummer 088 383 3300 kunt u als huisarts 24 uur per dag en 7 dagen in de week patiënten aanmelden voor tijdelijke opname in de ouderenzorg.

Het gaat om eerstelijns verblijf (ELV) en crisisopname (WLZ) in Amsterdam. Dit telefoonnummer is hetzelfde nummer dat ook wordt gebruikt voor het Aanmeldportaal Amsterdam Noord, dat nu onderdeel is van het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam. 

Voordelen

Hoe werkt het?

 1. Voordat u belt, verzamelt u de gegevens van de patiënt. Zo kunnen we u zo snel mogelijk helpen.
  Bekijk de Route voor Huisartsen Tijdelijke Zorg om te bepalen welke stappen u moet nemen.
  Gebruik het Afwegingsinstrument bij het verzamelen van alle benodigde gegevens.
 2. U belt het telefoonnummer 088 383 3300 voor het regelen van de opname.
 3. U voert de postcode van de patiënt in en wordt direct doorgeschakeld naar de ouderenzorg organisatie in het woongebied van de patiënt. 
 4. Mocht er geen bed vrij zijn, dan kunt u uw patiënt op een wachtlijst plaatsen. U wordt teruggebeld zodra er een plek vrij is. De aanvragen van de Crisiszorg WLZ verlopen nu ook via dit telefoonnummer, daar wordt doorbemiddeld totdat er een plek is.
 5. Tijdens kantooruren kunt u dit nummer bellen voor zowel aanmeldingen als algemene vragen over tijdelijke opname en/of consultatie.
 6. Het nummer is buiten kantoortijden alléén te gebruiken voor aanmeldingen tijdelijke zorg.

Belangrijk

 • Bespreek voordat u belt met uw patiënt/familie of men voorkeur heeft voor opname dichtbij huis of elders in Amsterdam.
 • Als u een opname aan ziet komen of kunt plannen, bel ons dan op werkdagen tijdens kantooruren. Zo hebben we voldoende tijd om de opname samen met u en de patiënt goed te regelen en is het telefoonnummer in de avonduren beter bereikbaar voor dringende zaken. 

Geen bed in de regio?
Het is niet de bedoeling dat u als huisarts blijft rondbellen. Mocht er geen bed vrij zijn, dan kunt u uw patiënt op een wachtlijst plaatsen. U wordt teruggebeld zodra er een plek vrij is. Echter, zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten zorgverleners hierin bijstaan. U kunt dus ook een beroep doen op de zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling: http://www.zorgverzekeraars.nl/zorgbemiddelingKomt u er met de zorgverzekeraar niet uit, dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Logeeropvang / Respijtzorg 
Om mantelzorgers te ontlasten, is logeeropvang mogelijk. Logeren kan eenmalig (tot maximaal 6 weken) of geregeld (tot maximaal 3 etmalen per week). Hieronder vindt u de door de gemeente gecontracteerde aanbieders voor logeeropvang.

Aanbieders logeeropvang

Deel uw ervaringen met tijdelijke opnames met de HKA!
HKA bestuurslid Frans Smits is voorzitter van de HKA-werkgroep Ouderen. In dit kader onderhoudt hij ook goede contacten met de V&V organisaties in Amsterdam over tijdelijke opnames en wijkverpleging. Hij brengt regelmatig casussen in vanuit de praktijk en pleit goede samenwerking met zo min mogelijk administratieve lasten.

Heeft u ook een ervaring die de praktijk illustreert? Deel deze dan via HAweb en verbeter de zorg in Amsterdam!  
Liever persoonlijk contact met Frans Smits? Stuur dan een mailtje naar bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl

Zie ook het landelijk dossier Eerstelijnsverblijf op de site van de LHV.

Meer informatie:

Quick-check: crisiszorg Wlz of kortdurend eerstelijns verblijf

Vindt u het ingewikkeld om te bepalen op welke regeling u een beroep wilt doen? Vraag u dan om te beginnen af of u verwacht dat patient weer naar huis kan komen na de opame? Is dit niet het geval, dan belt u voor een bed binnen de regeling Crisiszorg Wlz. 

Verwacht u dat uw patient op termijn wel weer thuis kan wonen? Doorloop dan de beslisboom of bel met één van de organisaties die worden genoemd onder Eerstelijnsverblijf

 

Wat is Eerstelijns verblijf?

Deze regeling gaat uit van ‘verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. Belangrijk om te weten:

 • Het verblijf moet medisch noodzakelijk zijn.
 • Het verblijf in de eerste lijn valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts of de specialist Ouderengeneeskunde.
 • Het verblijf moet kortdurend (max. 3 maanden) zijn en is gericht op terugkeer van de cliënt naar zijn eigen omgeving. Als specialistische zorg nodig is of als terugkeer naar eigen omgeving niet op korte termijn mogelijk is, dan is het ‘eerstelijnsverblijf’ niet aangewezen.

Voorwaarde voor opname: Verwijsbrief van de huisarts (via Zorg Domein of fax). Inhoud:

 • Voorgeschiedenis
 • Klacht/vraagstelling
 • Behandel-/opnamedoel
 • Relevante co-morbiditeit
 • Medicatielijst

Hoe declareert u Eerstelijns verblijf in 2017? 

Het ELV wordt sinds 2017 betaald vanuit de basisverzekering, waarmee de tijdelijke subsidieregeling is komen te vervallen. De LHV heeft zich hard gemaakt voor een aparte prestatie voor de huisarts die medische zorg levert aan een kortdurend eerstelijnsverblijf, dat wil zeggen: de huisartsenzorg is geen onderdeel van het integrale tarief van een kortdurend eerstelijnsverblijf.

De door u geleverde huisartsenzorg kan als aparte prestatie worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De NZa heeft voor huisartsenzorg in een ELV 4 prestaties met bijbehorende tarieven vastgesteld. De tarieven per visite zijn:

2017 2018
ELV, dag € 40,34 41,89

ELV, dag > 20 min.

€ 69,91

72,59

ELV, ANW

€  69,36

72,02

ELV, ANW > 20 min.

€ 107,49

111,61

Deze tarieven kunnen zowel gedeclareerd worden bij patiënten die bij u op naam staan ingeschreven als bij passanten.

Bij palliatief-terminale zorg aan een patiënt die is opgenomen in een eerstelijnsverblijf, kunnen de prestaties intensieve zorg in rekening worden gebracht (zoals beschreven in de NZa-prestatie ‘Intensieve zorg’). Dat geldt bijvoorbeeld voor patiënten waarvoor het CIZ het zorgprofiel ‘VV beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ heeft toegewezen. Meer informatie over het declareren van intensieve zorg.

In principe is de huisarts of een gevraagde collega in de buurt verantwoordelijk voor ELV-basis. Bij ELV-intensief kan de zorg desgewenst worden overgenomen door de Specialist Ouderengeneeskunde.