Dossiers

 
Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid

In Amsterdam zijn twee convenanten gesloten rond medicatie veiligheid. Deze convenanten worden in 2016-2017 herzien op basis van evaluatie. In dit dossier vindt u onder andere: convenanten met thuiszorg en ziekenhuizen, FTO-pakket en tips voor retourberichten in uw HIS.
HaROP

HaROP

In dit dossier kunt u verschillende bestanden vinden over het Huisartsen Rampen OpvangPlan. De Huisartsenkring Amsterdam kent twee HaROP: Amsterdam en Almere. Elk HaROP kent 4 onderdelen. Deze onderdelen kunt u hieronder vinden achter de diverse links per HaROP. Het dossier wordt, indien nodig, continue geüpdatet en aangevuld.
Arbeidsmarktproblematiek ondersteunend personeel

Arbeidsmarktproblematiek ondersteunend personeel

Er komt steeds meer zorg bij de huisarts terecht. Dit komt onder meer doordat er een toename is van het aantal ouderen, deze langer thuis blijven wonen én patiënten minder lang in ziekenhuizen verblijven. De transities in de jeugdzorg en de verdere substitutie van tweede naar eerstelijn versterken dit. Ook zien we dat steeds meer personen met een psychische aandoeningen (voorheen in de Specialistische GGZ) terug worden verwezen naar de huisartsen. De zorgvraag is daarmee niet alleen toegenomen, maar ook complexer geworden.
Ongedumenteerden en asielzoekers

Ongedumenteerden en asielzoekers

Ongedumenteerden en asielzoekers: declareren en handige hulpmiddelen om om te gaan met taal- en cultuurverschillen.
O&I

O&I

Vanaf 2019 wordt landelijk een gewijzigde financieringsstructuur ingevoerd voor een aantal belangrijke aspecten van de huisartsenzorg. De bedoeling ervan is de organisatiestructuur te versterken en de resultaatgerichtheid van de eerste lijn te vergroten. De aan de nieuwe financiering ten grondslag liggende nota “Nieuwe betaaltitels voor Organisatie & Infrastructuur” en de daarop volgende impactanalyse zijn in onze ledenraad al eerder aan de orde geweest. De landelijke LHV heeft deze in 2017 geaccordeerd waardoor de fase van echte uitwerking door de verschillende verzekeraars aangebroken is.

Kwaliteit & Spiegelinformatie

De HKA vindt het van groot belang dat er een goede organisatie is in Amsterdam van kwaliteit en intervisie om de beroepsgroep te ondersteunen en de afspraken van Het Roer Gaat Om waar te kunnen maken. Het organiseren van spiegelbijeenkomsten is een belangrijke peiler in de nieuwe visie op kwaliteit.
ICT ontwikkelingen & Veilig elektronisch communiceren

ICT ontwikkelingen & Veilig elektronisch communiceren

Veilig elektronisch communiceren wordt steeds belangrijker. Maar wat is veilig? Veilig wil zeggen dat u gegevens verstuurd via een beveiligd en versleuteld netwerk (bv. secure e-mail, Zorgdomein, EPD) en niet via het openbare internet. Alleen op deze manier mogen privacy gevoelige gegevens van patiënten worden gedeeld.
Kindermishandeling & Huiselijk geweld

Kindermishandeling & Huiselijk geweld

Samen met de gemeente, Jeugdzorg, Veilig Thuis en Huisartsenposten Amsterdam werkt de HKA aan meer bewustwording op dit onderwerp, kennis over de partners en samenwerkingsafspraken - denk aan terugkoppeling vanuit Jeugdzorg.
Risicovolle en voorbehouden handelingen

Risicovolle en voorbehouden handelingen

Huisartsen en zorginstellingen sluiten overeenkomst voorbehouden handelingen. Via een informed consent procedure hebben alle leden ingestemd met het voorstel van het kringbestuur om namens haar leden de raamovereenkomst raamovereenkomst 'voorbehouden handelingen' met zorginstellingen in de regio te sluiten. In dit dossier vindt u meer informatie over deze overeenkomst.

Wkkgz en de klachtenregeling

Sinds 1 januari 2017 functioneert de Huisartsen klachten commissie Amsterdam niet meer. Sinds deze datum in de nieuwe klachtenwet van kracht en dient u aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie en over een klachtenfunctionaris te beschikken. Lidmaatschap via de HKA is niet mogelijk, daarom is uw contributie verlaagd met de hoogte van het bedrag van uw lidmaatschap van de klachtencommissie.
  • Vorige