Dossiers

 
ICT ontwikkelingen & Veilig elektronisch communiceren

ICT ontwikkelingen & Veilig elektronisch communiceren

Veilig elektronisch communiceren wordt steeds belangrijker. Maar wat is veilig? Veilig wil zeggen dat u gegevens verstuurd via een beveiligd en versleuteld netwerk (bv. secure e-mail, Zorgdomein, EPD) en niet via het openbare internet. Alleen op deze manier mogen privacy gevoelige gegevens van patiënten worden gedeeld.

Kwaliteit & Spiegelinformatie

De HKA vindt het van groot belang dat er een goede organisatie is in Amsterdam van kwaliteit en intervisie om de beroepsgroep te ondersteunen en de afspraken van Het Roer Gaat Om waar te kunnen maken. Het organiseren van spiegelbijeenkomsten is een belangrijke peiler in de nieuwe visie op kwaliteit.
Risicovolle en voorbehouden handelingen

Risicovolle en voorbehouden handelingen

Huisartsen en zorginstellingen sluiten overeenkomst voorbehouden handelingen. Via een informed consent procedure hebben alle leden ingestemd met het voorstel van het kringbestuur om namens haar leden de raamovereenkomst raamovereenkomst 'voorbehouden handelingen' met zorginstellingen in de regio te sluiten. In dit dossier vindt u meer informatie over deze overeenkomst.

Wkkgz en de klachtenregeling

Sinds 1 januari 2017 functioneert de Huisartsen klachten commissie Amsterdam niet meer. Sinds deze datum in de nieuwe klachtenwet van kracht en dient u aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie en over een klachtenfunctionaris te beschikken. Lidmaatschap via de HKA is niet mogelijk, daarom is uw contributie verlaagd met de hoogte van het bedrag van uw lidmaatschap van de klachtencommissie.
Wijkzorg

Wijkzorg

Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten georganiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan burgers en dat maakt dat huisarts en gemeente elkaar vaker tegenkomen en moeten samenwerken.
Spoedzorg

Spoedzorg

De huisartsenkring Amsterdam neemt deel aan lokale en regionale overleggen met betrekking tot spoedzorg vanuit de gedachte dat 24/7 spoedzorg onderdeel is van huisartsenzorg en dat moet blijven.
Samenwerken

Samenwerken

Huisartsen werken altijd al veel samen. De behoefte om dit gestructureerd te doen, groeit. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, denk aan: ketenzorg, de wijzigingen in het zorgstelsel en bij de gemeente. De HKA probeert met verschillende partijen te overleggen en goede afspraken te maken. In dit dossier vindt u een overzicht.
GHOR & ROAZ

GHOR & ROAZ

De HKA neemt deel aan overleg rond geneeskundige hulpverlening in ramp- en crisissituaties (GHOR) en aan overleg rond samenwerkingsafspraken in de acute zorg (ROAZ).