Dossiers

 
Ongedumenteerden en asielzoekers

Ongedumenteerden en asielzoekers

Ongedumenteerden en asielzoekers: declareren en handige hulpmiddelen om om te gaan met taal- en cultuurverschillen.
Kindermishandeling & Huiselijk geweld

Kindermishandeling & Huiselijk geweld

Samen met de gemeente, Jeugdzorg, Veilig Thuis en Huisartsenposten Amsterdam werkt de HKA aan meer bewustwording op dit onderwerp, kennis over de partners en samenwerkingsafspraken - denk aan terugkoppeling vanuit Jeugdzorg.

Mentorschapsprogramma

Om jonge huisartsen een stevige start te geven, start Huisartsenkring Amsterdam - Almere, in navolging van een aantal andere kringen, met het mentorschapsprogramma. Dit programma dat vóór en dóór huisartsen is, is in Oost-Nederland ontwikkeld en blijkt al jaren een succes.
HaROP

HaROP

In dit dossier informeren wij u over de organisatie rondom het Huisartsen Rampen OpvangPlan (HaROP). De HKAA kent twee HaROP: Amsterdam en Almere. Elk HaROP heeft een crisisplan. Het dossier wordt, indien nodig, continue geüpdatet en aangevuld. Bij een ramp of crisis komt het crisisteam bij elkaar. In Amsterdam bestaat het crisisteam uit huisartsen van de dagzorg en de ANW zorg aangevuld met bureaumedewerkers. Het team heeft de directeur van de HpA als voorzitter. Daarnaast is er ondersteuning vanuit diverse Amsterdamse organisaties. Het crisisteam maakt gebruik van wijkstructuren in de stad elke wijkstructuur heeft een Huisarts Coordinator Harop (HCH). Die staat in nauw contact met het crisisteam en de huisartsenpraktijken in 'zijn/ haar wijk' . Voor het crisisteam is het van belang om de beschikking te hebben over actuele wijkgegevens van de capaciteit huisartsenzorg en Persoonlijke Beschermende Middelen (PBM), Het crisisteam heeft zo overzicht in de stad en kan weloverwogen de juiste besluiten maken in de diverse opschalingsscenario's.
Ouderenzorg

Ouderenzorg

De Huisartsenkring Amsterdam/Almere zet zich in voor de versterking van ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk. De HKA werkgroep ouderenzorg bekijkt ouderenzorg geeft vanuit de HKAA richting aan ouderenzorg door haar visie en door het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen voor de praktijk.
Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid

In Amsterdam zijn twee convenanten gesloten rond medicatie veiligheid. Deze convenanten worden in 2016-2017 herzien op basis van evaluatie. In dit dossier vindt u onder andere: convenanten met thuiszorg en ziekenhuizen, FTO-pakket en tips voor retourberichten in uw HIS.
Arbeidsmarktproblematiek ondersteunend personeel

Arbeidsmarktproblematiek ondersteunend personeel

Er komt steeds meer zorg bij de huisarts terecht. Dit komt onder meer doordat er een toename is van het aantal ouderen, deze langer thuis blijven wonen én patiënten minder lang in ziekenhuizen verblijven. De transities in de jeugdzorg en de verdere substitutie van tweede naar eerstelijn versterken dit. Ook zien we dat steeds meer personen met een psychische aandoeningen (voorheen in de Specialistische GGZ) terug worden verwezen naar de huisartsen. De zorgvraag is daarmee niet alleen toegenomen, maar ook complexer geworden.
O&I

O&I

Vanaf 2019 wordt landelijk een gewijzigde financieringsstructuur ingevoerd voor een aantal belangrijke aspecten van de huisartsenzorg. De bedoeling ervan is de organisatiestructuur te versterken en de resultaatgerichtheid van de eerste lijn te vergroten. De aan de nieuwe financiering ten grondslag liggende nota “Nieuwe betaaltitels voor Organisatie & Infrastructuur” en de daarop volgende impactanalyse zijn in onze ledenraad al eerder aan de orde geweest. De landelijke LHV heeft deze in 2017 geaccordeerd waardoor de fase van echte uitwerking door de verschillende verzekeraars aangebroken is.

Kwaliteit & Spiegelinformatie

De HKA vindt het van groot belang dat er een goede organisatie is in Amsterdam van kwaliteit en intervisie om de beroepsgroep te ondersteunen en de afspraken van Het Roer Gaat Om waar te kunnen maken. Het organiseren van spiegelbijeenkomsten is een belangrijke peiler in de nieuwe visie op kwaliteit.
ICT ontwikkelingen & Veilig elektronisch communiceren

ICT ontwikkelingen & Veilig elektronisch communiceren

Veilig elektronisch communiceren wordt steeds belangrijker. Maar wat is veilig? Veilig wil zeggen dat u gegevens verstuurd via een beveiligd en versleuteld netwerk (bv. secure e-mail, Zorgdomein, EPD) en niet via het openbare internet. Alleen op deze manier mogen privacy gevoelige gegevens van patiënten worden gedeeld.
  • Vorige