Zilveren Kruis pilot Zorg in de Wijk: Advies HKA

Sluit aan bij bestaande samenwerkingsverbanden van huisartsen met hun aanbieders van wijkverpleging
 
In navolging van de pilots in Utrecht, Zwolle en Ommen/Hardenberg is Zilveren Kruis van plan in drie nieuwe regio’s te starten met Zorg in de Wijk: Almere, Amsterdam en Hoogeveen. Dit houdt in dat Zilveren Kruis voornemens is in deze drie regio’s selectief aanbieders wijkverpleging te contracteren per 2018. De huisartsenkring Amsterdam/Almere is gevraagd om mee te denken over de pilot in Amsterdam. Ons advies aan Zilveren Kruis: sluit aan bij bestaande samenwerkingsverbanden van huisartsen met hun aanbieders van wijkverpleging en zorg voor meerdere gecontracteerde aanbieders per wijk. Zorg daarnaast stadsbreed voor voldoende doelgroepgericht aanbod, bv. voor daklozen, HLTB, ouderen of cultuurspecifiek.

Zilveren Kruis informeert over pilots Zorg in de Wijk
In deze paragraaf informeert Zilveren Kruis u over de pilots Zorg in de Wijk: 'In 2016 is Zilveren Kruis gestart met drie pilots in Utrecht, Zwolle en Ommen/Hardenberg waarin selectief aanbieders van wijkverpleging zijn ingekocht. Dit willen wij verder uitbreiden. De redenen hiervoor zijn: 

  1. Meer ruimte geven aan het bevorderen van preventie en zelfredzaamheid van onze klanten.
  2. De kwaliteit van zorg in de wijk verbeteren door te sturen op uitkomsten.
  3. De coördinerende rol van de wijkverpleegkundige in het zorglandschap stimuleren.
  4. Meer ruimte geven aan het benutten van innovaties.
  5. Terugdringen van onnodige zorg (doelmatigheid)

Enerzijds zien wij van de eerste drie pilots de eerste positieve effecten, anderzijds zien we ongewenste bijeffecten en dat niet alle doelen worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend zijn we intensief in gesprek om met stakeholders deze problemen op te lossen. Bij de voorgenomen selectieve inkoop in de nieuwe regio’s willen wij deze problemen bij aanvang ondervangen. Het is belangrijk dat de uiteindelijke plannen bijdragen aan het realiseren van de doelen. Hiervoor consulteren wij de stakeholders, waaronder de huisartsen. Wij zullen hierover nader contact onderhouden via de HKA.' 

Advies HKA: Sluit aan bij bestaande samenwerking
In Amsterdam en Diemen zou de HKA graag een model zien waarin Zilveren Kruis de bestaande intensieve samenwerkingsrelaties tussen huisartsenpraktijk en wijkverpleging bevestigt. Dat zou betekenen dat per wijk twee tot vier aanbieders van wijkverpleging en een aantal doelgroepgerichte aanbieders van wijkverpleging actief zijn, mits zij bepaalde kwaliteit kunnen bieden. Wij denken dat op deze manier de kwaliteit en continuïteit van zorg goed kan worden gegarandeerd.

HKA inventariseert samenwerking wijkverpleging
In februari 2017 zijn de HKA en 1ste Lijn Amsterdam gestart om de bestaande (structurele) samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en wijkverpleging in beeld te krijgen. Op basis van de eerste inventarisatie hebben wij het document ‘Samenwerking huisartsen en wijkverpleging. Visie op samenwerking en inventarisatie samenwerkingsrelaties op wijkniveau in Amsterdam’ opgesteld.

Resultaat van de inventarisatie is een overzicht van samenwerkingsrelaties per praktijk. Dit overzicht zullen we delen met de ziekenhuizen, zodat zij bij ontslag uw patiënt kunnen informeren over de partijen waar u goed mee samenwerkt.

Heeft u al doorgegeven met welke organisaties u samenwerkt?
Onze inventarisatie is nog niet compleet. Als u nog niet heeft doorgegeven met welke organisaties voor wijkverpleging u het meest samenwerkt, doe dat dan hier!