Wordt u onze nieuwe voorzitter?

Vacature bestuursvoorzitter huisartsenkring Amsterdam/Almere
 
Wordt u onze nieuwe voorzitter?
De Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKAA) is op zoek naar een bestuurlijk geïnteresseerde huisarts met een brede kijk op het vak en de ambitie om op termijn de positie van voorzitter in het Algemeen Bestuur in te vullen. Interesse in deze vacature? Neem dan snel contact op met het kringbestuur!

Huisartsenkring Amsterdam/Almere
De HKAA is de vereniging die de wereld van álle huisartsen in Amsterdam en Almere kent en hun belangen verbindt en behartigt. De HKAA is ook één van de 23 regionale afdelingen van de LHV. De kring maakt zich hard voor de regiefunctie van de huisarts in de eerste lijn in een grootstedelijke omgeving en legt verbindingen tussen regionale en landelijke vraagstukken.

Vorming van regio organisaties
Het speelveld van de huisartsenorganisaties in onze regio verandert momenteel snel. Om de krachten te bundelen en te komen tot meer eenheid, worden in Amsterdam en Almere nieuwe overkoepelende regio-organisaties van huisartsen gevormd. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam ‘Alliantie huisartsenzorg Amsterdam’. De taakverdeling tussen de kring en de andere organisaties binnen de ‘Alliantie’ is zich aan het uitkristalliseren, waarbij de focus van de kring sterker komt te liggen op belangenbehartiging, de verbinding met landelijke ontwikkelingen en ethische/maatschappelijke thema’s. Dit proces moet de komende paar jaren verder vorm krijgen zowel binnen de eigen organisatie als binnen de ‘Alliantie’.

Bestuur
Het bestuur van de HKAA bestaat uit maximaal 10 leden, allen huisarts en 1 AIOS. Het is een collegiaal bestuur waarbinnen een ieder zijn eigen aandachtsgebieden heeft. Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Uit haar midden kiest het bestuur een voorzitter en penningmeester. 

Op dit moment is er geen interne kandidaat voor de positie van voorzitter. Daarom zoeken wij een bestuurlijk geïnteresseerde huisarts die de ambitie heeft om de voorzittersrol (op termijn) in te vullen.

Tot 31 maart is interim voorzitter Marije Holtrop actief in het bestuur. Dat betekent voor geïnteresseerden in de voorzitterspositie dat er enkele maanden tijd is om goed kennis te maken met het speelveld en het bestuurswerk.

Wij bieden
Een dynamisch en inspirerend werkveld waarin u samenwerkt met ervaren huisartsbestuurders binnen een leuk collegiaal bestuur. U wordt hierbij ondersteund door de beleidsmedewerker van de kring en de medewerkers van het LHV-regiobureau Noordwest Nederland. Er is ruimte voor scholing op basis van behoefte. Daarnaast is er tijd om u rustig in te werken in samenwerking met de huidige interim voorzitter. U ontvangt een vacatievergoeding volgens het reglement van de HKAA.

Bent u enthousiast? Lees dan de hele vacaturetekst in de bijlage.

Reageren 
U kunt uw interesse in deze functie kenbaar maken via bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl Graag ontvangen wij een korte motivatie en uw Curriculum Vitae voor 11 november a.s. Als u behoefte heeft aan meer informatie of een oriënterend gesprek, neem dan contact op met onze beleidsmedewerker: Annemieke van Dijk / 020-3445 988 / a.vandijk@huisartsenkringamsterdam.nl