Wat u in de praktijk merkt van de tweede meting van het HELIUS onderzoek

 
Wat u in de praktijk merkt van de tweede meting van het HELIUS onderzoek
Vanaf voorjaar 2019 worden deelnemers van het HELIUS onderzoek (Healthy Life in an Urban Setting) weer opgeroepen voor een nieuwe meting. Het HELIUS onderzoek richt zich op mensen van Nederlandse, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Ghanese achtergrond. Tussen 2011 en 2015 hebben bijna 25 duizend mensen deelgenomen aan HELIUS (gemiddeld ongeveer 30 patiënten per Amsterdamse huisartspraktijk). In de komende twee jaar hopen wij alle deelnemers opnieuw te kunnen meten. Hiervoor vindt onder andere bloedafname plaats. De uitslagen van deze metingen worden zowel aan huisarts als deelnemer gestuurd.

De studie focust op drie belangrijke thema’s: hartvaatziekten, infectieziekten en mentale gezondheid. De baseline meting heeft laten zien dat er binnen deze thema’s grote gezondheidsverschillen zijn tussen de etnische minderheidsgroepen die betrokken zijn in de studie (zie ook www.heliusstudy.nl). Het doel van het HELIUS onderzoek is meer kennis krijgen over deze gezondheidsverschillen en de oorzaken daarvan, om uiteindelijk de medische zorg voor deze groepen te verbeteren.

Vanwege een beperkt budget is besloten om de huidige meting vooral te richten op cardiovasculaire risicofactoren. Hiervoor geldt, dat vrijwel alle minderheidsgroepen een verhoogd risico lopen. Naast het meten van de bloeddruk, bepalen van BMI en stellen van een aantal algemene en medische vragen vindt er ook een bloedafname plaats. De uitslagen van deze metingen worden zowel aan huisarts als deelnemer gestuurd. Het is mogelijk dat patiënten u zullen raadplegen over (afwijkende) uitslagen. Om de potentiële werkdruk die dit kan opleveren zoveel mogelijk te beperken hanteren we voor uitslagen in het vetspectrum de 80e percentiel (conform tabel 22 van de NHG-standaard CVRM) en 1,5 keer de normaalwaarde voor ALAT en ASAT (conform de NHG-standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen) met de uitleg aan de deelnemer, dat beperkte afwijkingen van deze waarden meestal geen betekenis hebben noch zullen leiden tot behandeling.
Conform bestaande afspraken met het laboratorium nemen wij alleen bij zeer sterk afwijkende waarden telefonisch contact met u op; in alle andere gevallen laten wij het initiatief bij de deelnemer zelf. Uiteraard kunt u bij afwijkende waarden zelf ook besluiten om contact te zoeken met uw patiënten. Voor een overzicht van de bepalingen en gebruikte referentiewaarden kunt u kijken op onze website: www.heliusstudy.nl/nl/huisartsen/wat-betekent-helius-voor-u/

Uitgebreidere informatie is te lezen op www.heliusstudy.nl. Voor meer informatie kunt u zich richten tot het HELIUS secretariaat (info@heliusstudie.nl); voor inhoudelijk overleg ben ik beschikbaar per telefoon (020-5667462, ma/di/do/vr) of e-mail (e.p.mollvancharante@amc.uva.nl). 

Namens het dagelijks bestuur van HELIUS,
Dr. Eric P. Moll van Charante, huisarts
Amsterdam UMC, locatie AMC