Voortgang Huisartsenrampenopvangplan (HaROP)

 
In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken aangaande de HaROP Amsterdam. De Almeerse huisartsen worden via de Zorggroep Almere geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Waarom is hiervoor gekozen?

Er lopen twee trajecten binnen de Huisartsenkring Amsterdam/ Almere betreft het tot stand komen van de regionale HaROP. Eén HaROP specifiek voor Amsterdam en één HaROP voor Almere. Deze splitsing heeft te maken met de geografische ligging. Almere behoort tot Flevoland en de dienovereenkomstige GHOR in dat gebied, daarnaast is tussen de huisartsenkring en de Zorggroep Almere de afspraak gemaakt dat de regie over de uitwerking van de HaROP voor álle huisartsen in Almere bij de zorggroep ligt. Wel is de bestuurlijke link met de huisartsenkring geborgd. Amsterdam werkt met andere huisartsenposten-, en Hagro structuur. Dat maakt differentiatie tussen de beide HaROPs noodzakelijk.

Stand van zaken Amsterdam

De HKA en de huisartsenposten Amsterdam hebben weer een stap gezet rondom de uitwerking van het huisartsen rampenopvangplan. De formele samenwerking en communicatiestructuur tussen huisartsen, HAGRO coördinatoren, Huisartsenposten (en specifiek de voorzitters van de regionale werkgroepen) en de communicatie vanuit de GHOR is beschreven in het opgeleverde deel van het HaROP zoals dat is vastgesteld in de HKA bestuursvergaderingen van 24 april en 22 mei jl.

Strekking van het hele rampenopvangplan is dat de huisarts zo lang mogelijk actief blijft in de eigen praktijk om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven leveren. Maar er kan een moment komen dat dit niet meer lukt rondom een grootschalige infectieziekte. In het HaROP staan de voorbereidingsfase, de acute fase en de nazorgfase met de rol van de huisarts in iedere fase omschreven. De komende maanden zullen in overzichtelijke taakkaarten de samenvattingen beschikbaar komen voor de huisartsen. Na de zomer zullen er ook geaccrediteerde trainingen aangeboden worden. Dit zullen zowel e-learning modules zijn als b.v. een simulatieoefening Hagro-coördinatoren en huisartsen. Hierover wordt u nog apart geïnformeerd.