Visie op kwaliteitssysteem huisartsenzorg Amsterdam

 
Met deze visie geeft de huisartsenkring Amsterdam haar visie op hoe wij denken dat kwaliteit binnen huisartsenzorg vorm moet krijgen. Het is onze ambitie om te blijven leren, te inspireren en te reflecteren. Kern van deze nieuwe koers is dat een belangrijkere plaats in het scholingscurriculum wordt ingeruimd voor leren van collegiale ervaringen, van reflectie op eigen handelen, van spiegelinformatie en van patiënten raadpleging ter vervanging van een deel van de klassieke medisch inhoudelijke scholingen. Het is niet de opzet om weer extra lasten op te leggen aan scholingsverplichtingen, maar juist om te kijken naar doelmatige en dappere manieren om te werken aan eigen kwaliteit. Wij nodigen u van harte uit om onze visie te lezen en uw commentaar met ons te delen.

Naar een nieuw kwaliteitssysteem
De visie van de HKA op kwaliteit uit november 2011 was gericht op afstemmen van de scholingen rondom de ziekenhuizen met als terugkerend onderwerp de ketenscholingen. Ook werd gestreefd naar een meerjarenscholingsplan. Voor een deel is dit geïmplementeerd. Maar met de veranderingen in het stelsel, Het Roer Moet Om en de recente technische mogelijkheden voor het verkrijgen van spiegelinformatie, is het tijd om een begin te maken met een nieuw kwaliteitssysteem voor Amsterdam.

De eerste aanzet voor dit nieuwe kwaliteitssysteem is gegeven in de HKA visie op huisartsenzorg, voorjaar 2016. Hierin wordt gesteld: “Om aan de groeiende zorgvraag dichtbij huis te kunnen voldoen, past de inhoud en organisatie van de huisartsgeneeskundige zorg zich voortdurend aan. Elke huisartsenpraktijk werkt continu aan de monitoring en verbetering van de kwaliteit van zorg en praktijkvoering en werkt op enigerlei wijze mee aan onderwijs, onderzoek en innovatie”.

In navolging van Het Roer Moet Om willen wij werken aan een kwaliteitssysteem dat uitgaat van vertrouwen, dat inspirerend is voor de praktiserende huisarts, dat goed uitvoerbaar is zonder stapeling van bureaucratische ballast, en dat aan  verzekeraars, patiënten en overheid inzichtelijk maakt hoe huisartsen de kwaliteit van hun zorg op peil houden en verbeteren. Het delen van ervaringen en toetsen van eigen handelen in de praktijk op basis van spiegelinformatie vormen de basis. De HKA heeft daarin een regierol door vooral te stimuleren, initiëren en partijen bij elkaar te brengen. 

Met deze visie willen wij huisartsen en de huisartsenopleidingen, academisch huisartsennetwerk, zorggroepen en Huisartsenposten Amsterdam prikkelen om dit verder te ontwikkelen en bij te dragen aan een continuüm van leren en inspireren. 

Kern van de visie:

  • Vertrouwen
  • Spiegelinformatie
  • Transparant
  • Geen stapeling bureaucratische ballast

Reageren?
Stuur een mailtje naar bestuur@huisartsenkringamsterdam of laat uw reactie achter op HAweb