Uw lidmaatschap van huisartsenkring Amsterdam/Almere

Facturering kringcontributie 2018
 
Uw lidmaatschap van huisartsenkring Amsterdam/Almere
Als Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA) behartigen wij de belangen van u en uw collega’s in de regio. Wij voeren overleg met lokale en regionale partijen, zoals zorggroepen, ziekenhuizen, gemeente en de verzekeraar. Met elkaar zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. U ontvangt op korte termijn automatisch de factuur voor de kringcontributie. Via uw contributie maakt u onze werkzaamheden mogelijk. Daarom laten we graag zien wat u allemaal terugkrijgt voor uw bijdrage.

Facturering kringcontributie 2018
Als lid van de LHV en werkzaam in de regio Amsterdam/Almere, bent u automatisch lid van de Huisartsenkring Amsterdam/Almere. Er is spraken van een gekoppeld lidmaatschap.

De Algemene ledenvergadering van de HKA heeft op 4 december 2017 besloten de contributie voor 2018 per betalend lid te handhaven op het niveau van 2017. 

 

Type huisarts

Trapcode

Bedrag

Vrijgevestigd

1-3-5
7-9
11

€ 315,-
€ 465,- 
€ 590,-

Hid/hidha/waarnemer

0-3
4-9
10

€ 290,-
€ 315,-
€ 365,-

Hid Almere

€ 50,-

Aios/ buitengewoon lid/ ere/ senior

€ -

Wat kunt u voor uw kringlidmaatschap verwachten?

  • Signaleren en oppakken van ontwikkelingen en knelpunten in de huisartsenzorg in de regio.
  • Het bestuur blijft via een actieve HAweb groep in gesprek met haar leden.
  • Inhoudelijke werkgroepen voor GGZ, ouderenzorg en kwaliteit. Aan deze laatste is ook de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) verbonden.  
  • Verbinding van landelijke thema's naar de regio Amsterdam/Almere.
  • Verbinding tussen zorggroepen, gezondheidscentra, HKA en ROS met elkaar en met andere organisaties. Hiertoe is een stedelijke overlegtafel opgericht, waar ontwikkelingen met elkaar besproken worden. O&I, substitutie en zorg in de wijk staan hier bij voorbeeld op de agenda.
  • Specifieke belangenbehartiging voor waarnemers en hidha’s via de wagro. Deze is onderdeel van de kring en bestuurlijk verankerd
  • Lokaal overleg met de preferente verzekeraar Zilveren Kruis verbonden aan de landelijke overlegstructuur met de andere LHV-kringen waar Zilveren Kruis de preferente zorgverzekeraar is. Om de belangen van de regio zo goed mogelijk te dienen  is vertegenwoordiging in het landelijk overleg vanuit de regio een belangrijke pijler. 

U wordt via de website en de digitale nieuwsbrief van de kring op de hoogte gehouden. Deze laatste ontvangt u als kringlid regelmatig. Onze HAweb discussiegroep biedt ruimte om te reageren en uw eigen onderwerpen te agenderen. Daarnaast is ons regiokantoor 5 dagen per week bereikbaar voor individuele ondersteuning en advies.

Door uw LHV-lidmaatschap worden uw belangen ook op landelijk niveau behartigd. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor allerhande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.