Uitspraken Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam gepubliceerd

 
De uitspraken van de Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam zullen met ingang van heden - geanonimiseerd - worden gepubliceerd op de website van de HKA. In juni heeft de klachtencommissie uitspraak gedaan over een zaak betreffende informeren van patiënten over eigen risico bij laboratoriumonderzoek. In juli is daar een uitspraak aangaande eigen risico bij doorverwijzen naar een specialist aan toegevoegd. Interessant aan beide uitspraken zijn de verschillende houdingen van de huisartsen ten aanzien van informeren over eigen risico en de waardering van de klachtencommissie voor informatievoorziening in het kader van de maatschappelijke rol van de huisarts.

Samenvatting uitspraak 'Eigen risico bij laboratoriumonderzoek':      

Klager verwijt de aangeklaagde huisarts dat hij hem niet heeft geïnformeerd over de kosten van een laboratoriumonderzoek. Aangeklaagde erkent dat hij klager niet over kosten en het eigen risico heeft geïnformeerd. Aangeklaagde is van mening dat de discussie over kosten niet in de spreekkamer gevoerd moet worden.  Klager verwijt aangeklaagde eveneens dat hij een kostbaar onderzoek heeft ingezet dat in geen verhouding stond met de lichamelijke klachten en dat geen resultaat heeft opgeleverd. Klager heeft nu een hoge rekening ontvangen vanwege zijn eigen risico.  

De commissie verklaart de klacht over het niet informeren over het eigen risico ontvankelijk. De commissie overweegt dat aangeklaagde strikt genomen niet hoefde te informeren over het tarief dat het laboratorium in rekening brengt of over een eventueel daaraan verbonden eigen risico.  De commissie overweegt daarbij wel dat een laboratoriumonderzoek, aansluitend op een bezoek aan de huisarts, zo in elkaars verlengde ligt dat de patiënt wellicht de indruk kan krijgen dat sprake is van huisartsenzorg waarvoor geen eigen risico geldt.  

Voor wat betreft het medisch handelen van de huisarts is de commissie van oordeel dat aangeklaagde in overeenstemming met de NHG standaard heeft gehandeld.  

De commissie verklaart beide klachten ongegrond.  

De volledige uitspraak lezen

 

Samenvatting uitspraak 'Eigen risico bij verwijzen specialist':

Klager verwijt de aangeklaagde huisarts dat zij een onjuiste diagnose heeft gesteld en hem ten onechte heeft verwezen naar een specialist zonder hem daarbij te informeren over het eigen risico.  Vervolgens zijn klager de kosten van het eigen risico in rekening gebracht. Klager stelt de huisarts hier verantwoordelijk voor. De commissie is van oordeel dat aangeklaagde bij haar bevindingen, met de wijze waarop zij de consulten heeft geregistreerd  en met de geadviseerde behandeling en verwijzing naar de dermatoloog, medisch professioneel zorgvuldig heeft gehandeld.

De commissie stelt verder vast dat aangeklaagde klager heeft verwezen naar een specialist in de tweede lijn. Daarmee is niet aangeklaagde maar het ziekenhuis, evenals de specialist, de  zorgaanbieder. Aangeklaagde hoefde klager dan ook, strikt genomen, niet te informeren over een eventueel eigen risico.  
De commissie is verder van oordeel dat aangeklaagde heeft laten zien oog te hebben voor de patiënt en oog te hebben voor het bestaan van het eigen risico en de (maatschappelijke) betekenis hiervan voor de patiënt. Aangeklaagde heeft aangegeven sinds 2013 standaard informatie te geven over het eigen risico. Daarmee gaat zij verder dan wat de eigen brancheorganisatie (LHV) op dat moment van haar vraagt.  

De commissie verklaart beide klachten ongegrond

De volledige uitspraak lezen