Uitspraak klachtencommissie dossierinzage

Hoe om te gaan met vraag van patiënt om inzage in zijn dossier
 
Sinds medio 2014 biedt de Huisartsenklachtencommissie Amsterdam regelmatig uitspraken aan voor publicatie. De publicatie van een - geanonimiseerde! - casus biedt u de gelegenheid van elkaars ervaringen te profiteren bij het dagelijks handelen in de praktijk.

In deze zaak verzoekt de patiënt mondeling en bij aangetekend schrijven om inzage in zijn dossier. De huisarts bespreekt met de patiënt inzage per probleemgebied. Uiteindelijk dient de patiënt een klacht in en ontvangt na het indienen van de klacht zijn originele dossier. De commissie oordeelt dat niet gezegd kan worden dat de huisarts niet tegemoet heeft willen komen aan het verzoek om inzage. De commissie is wel van oordeel dat de huisarts, zeker na het aangetekend schrijven om inzage, zonder beperkingen tegemoet had moeten komen aan het verzoek en het volledige dossier of in afschrift of ter inzage (in de praktijk) had moeten overhandigen. Dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.   

In een ten overvloede gaat de commissie in op de KNMG richtlijn ‘overdracht patiëntendossier’ en  (KNMG)regel dat een (huis)arts bij een tegen hem of haar gerichte klacht slechts die relevante dossiergegevens mag gebruiken die nodig zijn voor het verweer.