Uitspraak klachtencommissie Amsterdam

Kern: telefonisch consult met assistent over baby van acht weken met koorts/ afwijken van de NHG-Standaard Kinderen met koorts
 
De Huisartsenklachtencommissie Amsterdam biedt regelmatig uitspraken aan voor publicatie. De publicatie van een - geanonimiseerde! - casus biedt u de gelegenheid van elkaars ervaringen te profiteren bij het dagelijks handelen in de praktijk. In deze uitspraak wordt gekeken naar het afwijken van de NHG-Standaard bij een baby met koorts.

Kern:
Telefonisch consult met assistent over baby van acht weken met koorts/  afwijken van de NHG-Standaard Kinderen met koorts

In onderstaande kwestie verwijt klaagster verweerder, als verantwoordelijke voor het handelen van de assistent/triagist, dat hij een consult heeft afgehouden bij een baby van acht weken met koorts.

Klaagster dient haar klacht ruim twee jaar na het bewuste consult in. De klachtencommissie toetst aan de NHG[2]-Standaard Kinderen met koorts (Standaard) van toepassing.  

De commissie overweegt:
De NHG-Standaarden zijn de basis voor het medisch handelen voor huisartsen. De Standaarden bieden de meest actuele kennis en stand van zaken van de medische wetenschap. Ze hebben voor de huisartsen geen dwingend karakter. Standaarden helpen de huisarts bij de besluitvorming. Standaarden hoeven niet worden gevolgd- het zijn immers geen wetten of voorschriften- maar moeten met het professionele verstand van de huisarts worden gebruikt. In individuele gevallen kan en moet afgeweken worden. Afwijken van de standaard dient echter wel gemotiveerd te gebeuren.

De commissie oordeelt dat patiëntje ten tijde van het gebeuren acht weken oud was en op grond van de standaard werd het verweerder aanbevolen om patiëntje nog dezelfde dag te zien. Door patiëntje niet dezelfde dag te zien is afgeweken van de standaard. De vraag is of verweerder af mocht wijken van de Standaard.

De commissie komt tot het oordeel dat niet blijkt van omstandigheden en feiten die aanleiding kunnen zijn om af te wijken van de Standaard. De commissie is van oordeel dat onvoldoende feiten naar voren zijn gekomen op grond waarvan kon worden besloten om, in afwijking van de Standaard, patiëntje niet dezelfde dag te zien. Verweerder heeft ook verklaard dat hij geen redenen kon bedenken waarom in dit geval, bij een patiëntje jonger dan drie maanden, van de Standaard is afgeweken. Patiëntje had dan ook, in overeenstemming met de Standaard, dezelfde dag dat klaagster belde door verweerder uitgenodigd moeten worden voor een consult. Nu dat niet is gebeurd, is de klacht gegrond.

De commissie overweegt ten overvloede dat zij daarmee niet zegt dat iets ernstigs bij patiëntje over het hoofd is gezien en dat uit diverse onderzoeken die bij patiëntje hebben plaatsgevonden  een gezonde baby/peuter met een normale ontwikkeling naar voren komt.

Voor de gehele uitspraak gaat u naar ons dossier klachtenregeling Amsterdam. U vindt hier ook de laatste informatie over de nieuwe klachtenwet.