Uitkomsten POH-S monitor uit de praktijk: merendeel haalt niet de beoogde omzet POH-S

 
Toen Zilveren Kruis (ZK) eind 2021 een nieuwe vorm van bekostiging instelde voor de POH-S, is afgesproken het effect te monitoren. We hadden grote twijfels bij wat ZK berekende aan verdiencapaciteit. Inmiddels is de oude regeling hersteld en kunnen praktijken dit jaar ook voor de oude regeling kiezen. De monitor is doorgezet om te zien hoe de nieuwe POH-S regeling van ZK financieel uitpakt. De geanonimiseerde gegevens zijn van belang voor vervolggesprekken over dit thema met ZK en andere verzekeraars. Hieronder geven we stap voor stap de resultaten, conclusies en vervolgacties weer.

Wie deden er mee aan de monitor?
Bij de opzet hebben ruim 190 praktijken aangegeven mee te willen doen aan de monitor. Uiteindelijk hebben 99 praktijken bruikbare cijfers aangeleverd. We koersen op 120 aanleveringen, dat is 10% van de praktijken met een POH-S vergoeding in 2021. Daarom laten we de monitor nog even open staan. Op grond van de postcode van de praktijk is bekeken hoe de spreiding was, verdeeld over de kringen. Dat geeft het volgende overzicht:

Kring Aantal inzendingen
Amsterdam-Almere 9
Noord-Holland Midden 9
Midden-Nederland 36
Gelre-IJssel 20
Rotterdam 4
Drenthe 14
Zwolle/Flevo/Vechtdal 7

Welk resultaat heeft de monitor opgeleverd?
Er is gemonitord over de eerste drie maanden van 2022. Volgens ZK zou dan 25% van het bedrag binnengehaald kunnen worden met declaraties van de POH-S om de uren te financieren die ZK niet meer betaalt. De monitor laat zien dat de werkelijkheid heel anders is. 84 van de 99 praktijken scoren onder de 25% na drie maanden, oftewel 84,8% van alle deelnemende praktijken. Ook laat de monitor zien dat er per uur tussen € 16,93 en € 19,70 per declarabel uur is verdiend. Dit is veel minder dan de € 42,38 (twee dubbelconsulten per uur) waar ZK steeds mee heeft gerekend.

Waarom is het verdiende bedrag zo laag?
In de monitor is gevraagd welke reden de praktijk ziet, als er niet 25% in het eerste kwartaal door de POH-S wordt verdiend van wat op jaarbasis nodig is. Iedere praktijk kon één of twee redenen aangeven. De top drie hiervan is:

1. De zorgvraag in mijn praktijk verloopt niet zo lineair als ZK berekent.
2. Mijn POH-S is alleen aangesteld voor ketenzorg.
3. Mijn POH-S is meer tijd kwijt, omdat mijn praktijk veel patiënten op een achterstandspostcode heeft.

Klopt de meting wel?
ZK heeft huisartsen gevraagd begin maart te stoppen met declareren indien je de oude module per april zou kiezen. Vier deelnemende praktijken hebben aangegeven dat ze daarmee gestopt zijn.
Wat zegt dit over de betrouwbaarheid van de cijfers? We kunnen dit gegeven, dat praktijken gestopt zijn met declareren, verwerken in de berekening. Als we de aanname doen dat alle praktijken na twee maanden gestopt zijn, dan is het aantal praktijken dat niet aan de 25% komt, 62 van de 99, nog altijd 62,6% van de deelnemende praktijken.

Het vervolg
Natuurlijk zullen we deze uitkomsten met ZK bespreken. Op dit moment weten we nog niet wat hun plannen met de POH-S zijn. We willen alle praktijken bedanken voor hun bijdrage aan deze POH-S monitor.