Terugblik themabijeenkomst ‘Starten, stoppen en verhuizen’ d.d. 15 april 2019

 
Terugblik themabijeenkomst ‘Starten, stoppen en verhuizen’ d.d. 15 april 2019
Op 15 april organiseerde het kringbestuur van de HKA in samenwerking met de WAGRO een themabijeenkomst om de groeiende gemeente, het tekort aan huisartsen en de huisvestingsproblemen te bespreken. De HKA en WAGRO willen door het organiseren van deze avond meer duidelijkheid te geven over regels rond huisvesting en informatie te geven over het starten, beëindigen, overnemen of overdragen van een praktijk. Met zo’n 50 deelnemers was de avond goed bezocht. Bij deze sturen wij u een samenvatting van de avond inclusief handige links.

Interactieve Dynamische kaart van Amsterdam & werkwijze gemeente

Gestart wordt met een presentatie door Kirsten van der Klein van de Elaa. Zij geeft een toelichting op de Interactieve Dynamische kaart van Amsterdam.

De gemeente Amsterdam wil graag dat voor heel Amsterdam op wijkniveau inzicht is in gebiedsontwikkeling en de behoefte naar huisvesting van de eerstelijnszorg. Om eerstelijns zorgverleners zelfstandig te laten inspelen op toekomstige huisvestingsvraagstukken en kansen in Amsterdam hebben biedt de gemeente Amsterdam in samenwerking met de HKA en Elaa de informatie openbaar aan in een hiervoor ontwikkelde interactieve dynamische online kaart. De gegevens in de kaart zijn onder andere gebaseerd op een enquête uitgezet onder de Amsterdamse huisartsen. U vindt de interactieve dynamische kaart op: https://public.tableau.com/profile/team.mv#!/vizhome/Wijkscanhuisartsen_0/Intro

Vervolgens geeft Kirsten het woord aan Robin Zijlmans van de Gemeente Amsterdam, die een toelichting geeft op de werkwijze van de gemeente betreffende ontwikkelgebieden en huisvesting in ontwikkelgebieden.

De gemeente faciliteert eerstelijnszorg in gebiedsontwikkeling door deze ruimte te claimen en als bestemming mee te nemen in bestemmingsplannen. De gemeente stelt aldus vast waar ontwikkelgebieden komen. De functie eerstelijns zorg wordt samen met andere functies uitgegeven in een tender (gronduitgifte) aan de markt.  Vervolgens schrijft een projectontwikkelaar zich in op de tender. De vraag is of deze projectontwikkelaar dan ook de eerstelijnszorg voorziening meeneemt. De projectontwikkelaar kan dit bijstellen en zich bijvoorbeeld meer richten op duurzaamheid of op het aantal woningen. De bedoeling is dat de huisarts als ondernemer met de projectontwikkelaar in gesprek gaat over een plek voor eerstelijnszorg in de tender.

De ontwikkeling van gebieden is te vinden op www.maps.amsterdam.nl/woningbouwplannen  

Als de gemeente een principebesluit heeft genomen over de ontwikkeling van gebieden, is het raadzaam de kaart te volgen. Aan de hand van de huisartsenwijkscan kan inzage verkregen worden in de plekken waar behoefte is aan een huisarts. Hoe roder het gebied hoe meer huisartsen nodig zijn. Op 15 mei as. is er een ondernemingsbijeenkomst voor eerstelijnszorg over ruimteclaims.
De gemeente kan partijen met elkaar in verbinding brengen, maar maakt geen keuzes.
Het is aan de ontwikkelende partijen om hier actie in te ondernemen en afspraken te maken.

LHV Bouwadvies

Lex van Waarden, coördinator bouwadvies, in dienst van de LHV en architect van huis uit, geeft een presentatie. Hij ondersteunt huisartsen door het hele land bij huisvestingsvragen, waaronder verbouwingen, nieuwe gezondheidscentra en akoestische problemen. Omdat hij ook raadslid is bij de gemeente Hilversum, is hij goed op de hoogte van de werkwijze van gemeentes. Lex presenteert o.a. de 7 gouden regels bij (ver)bouwadvies.

Het ruimteadvies voor een normpraktijk was vastgesteld op 120 m2 bruto vloeroppervlak, maar is inmiddels bijgesteld naar 130 m2 bruto vloeroppervlak. Momenteel stijgen bouwprijzen enorm (20%). Huurprijzen en koopprijzen gaan hierdoor omhoog. De NZa stelt de gemiddelde praktijkkosten voor huisvesting op 17.000 euro, omgerekend is dit 140 euro per m2. Huisvestingsbudget moet 7% zijn van de bruto omzet. Heel veel Amsterdamse huisartsen zitten te krap voor veel te veel geld.

Er is een gedeelde horizon: gemeente en zorgverzekeraar hebben als taak om te ondersteunen bij  betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige huisvesting voor huisartsen.

LHV Bouwadvies: https://www.lhv.nl/uw-praktijk/lhv-bouwadvies 

Ervaringen uit de praktijk, starten en stoppen 

Startende huisarts, tips voor het starten van een nulpraktijk
De volgende presentatie wordt gegeven door Digna Gooiker. Zij heeft als startend huisarts per 1 maart 2019, in samenwerking met Joost Clemens, huisartsenpraktijk Vechtrijk geopend. De praktijk is gevestigd in een regionaal Medisch Centrum, de nieuwe buitenpoli van het Tergooi ziekenhuis, met fysiotherapeut en diëtiste.

Zij geeft aan de hand van een presentatie tips voor het starten van een nulpraktijk.
Presentatie Digna Gooiker

 • alleen starten als je altijd al een eigen praktijk hebt geambieerd of als je een ondernemer wilt zijn.
 • Houd rekening met geen inkomen. Pas vanaf 800 ingeschreven patiënten tellen uren die je werkt in je praktijk mee voor je registratie. 
 • De LHV helpt: praktijkstartcursus en handboek.
 • Neem de tijd, maak een ondernemersplan
 • Bij een associé: stel een taakverdeling, verwachtingen en intentieverklaringen op.
 • Huisvesting: goed kijken waar en doe vraag/aanbod analyse NIVEL. Leg contact met Hagro’s, gemeente en onderhandel met projectontwikkelaars. Dit is lastig en kost veel tijd.
 • Financiën: raadpleeg een adviseur, maak een investeringsbegroting voor de 1e 3 jaar (slecht, beter, best scenario).
 • Marketing belangrijk bij nulpraktijk. Marketing lijkt een soort taboe bij professionele zorg. Let op uitstraling en wees niet te commercieel. Bedenk goed of je meedoet met social media. Dit is lastig en er is weinig regelgeving over.
 • ICT is kwetsbaar
 • Hou rekening met herregistratie.

Tips voor een stoppende huisarts
Vervolgens is het woord aan Nora Bartelsman. Zij is m.i.v. 1 april gestopt met haar praktijk en heeft deze overgedragen aan haar associé.

 • Handleidingen LHV en VVAA beschikbaar, maar het is moeilijk om je voor te bereiden op de psychische en emotionele last die stoppen met zich meebrengt. Huisarts zijn is een deel van je identiteit en dat moet je los gaan laten. Geef hier ruimte aan.
 • In geval van een associé: spreek van tevoren de onderhandelingen over praktijkovername goed af.

Nora heeft samen met haar opvolger een plan gemaakt. Beide partijen hebben een praktijkmemorandum laten opstellen (praktijkwaardebepaling à een financieel adviseur stelt een rapport op waarbij praktijkorganisatie en financiële kan worden doorgelicht). De associé werd onderhandelingspartner voor opvolging. De oplossing was het midden van twee praktijkmemoranda.

Juridisch advies rond starten en stoppen

Tenslotte geeft David Renkema, LHV-jurist, een toelichting op juridische aspecten rond het starten en stoppen van een huisartsenpraktijk.

Insteek van zijn presentatie is praktijkoverdracht.
Bij stoppen:

 • maatschapsovereenkomst nakijken op afspraken over evt. opvolging

Bij opvolging:

 • Houd elkaar goed op de hoogte van intenties en leg dit vast door middel van een intentieverklaring.
 • Goodwill: in sommige contracten van zorgverzekeraars is opgenomen dat goodwill niet mag worden gevraagd. Goodwill vragen was tot 2006 wettelijk verboden. De grote verzekeraars hebben het verbod uit hun contracten gehaald. Het staat vrij om goodwill te vragen en is in Amsterdam heel gangbaar. Als goodwill wordt geïnvesteerd, kan er geen andere investering meer plaatsvinden in de praktijk en selectie voor overname kan plaatsvinden aan de hand van het meegebrachte budget. De LHV vindt dit geen wenselijke ontwikkeling en geeft daarom het advies om geen goodwill te vragen.
 • Maak een overeenkomst van praktijkoverdracht. De LHV heeft hiervoor modellen beschikbaar op de LHV website. Dit is een hulpmiddel voor vormgeving van een praktijkoverdracht. De overeenkomst kan ter toetsing worden voorgelegd aan de LHV jurist met toelichting van de achtergrond / context van de praktijkoverdracht.
 • Non-concurrentiebeding kan een afspraak zijn in de overeenkomst van praktijkoverdracht. Kijk goed naar deze afspraak i.v.m. eventuele waarneming.
 • Personeel: bij de overgang van de onderneming wordt al het praktijkpersoneel  overgenomen: de arbeidsverhouding wordt volledig overgenomen. Personeelsdossiers mogen bij overname niet worden ingezien i.v.m. Wet AVG. Problemen en informatie over personeel mogen wel mondeling worden gegeven vóór de koopbeslissing.
 • AGB zorgverlenerscode en ondernemerscode is noodzakelijk voor declareren. Aanvragen is soms lastig, met name bij start als waarnemer. Kijk op website LHV voor het aanvragen van een AGB-code. Bij een maatschap van 2 naar een solopraktijk, geldt de solopraktijk als een nieuwe ondernemer en is het noodzakelijk om een nieuwe AGB aan te vragen.
 • Check of je uitloop is geregeld bij overdracht. Dit is de verzekeringsperiode na beëindiging van de verzekering. VVAA doet dit voor onbepaalde tijd, maar het is raadzaam om dit bij andere verzekeraars te controleren. Verjaringstermijn van claims kan oplopen tot 23 jaar.
 • Klachten patiënt na overdracht en inzage in het dossier. De stoppende huisarts heeft alleen recht op inzage in het dossier vóór de praktijkovername. Het is raadzaam om de patiënt van tevoren in te lichten.
 • Tools voor praktijkstopper en praktijkstarter beschikbaar op LHV website. Juridisch consult kan worden aangevraagd bij LHV-jurist. Bellen bij juridische vragen.

LHV Starten & Stoppen: https://www.lhv.nl/uw-praktijk/starten-stoppen
LHV Juridisch Advies: https://www.lhv.nl/uw-praktijk/juridisch-advies%20 

Hierna worden de deelnemers uitgenodigd om vragen die nog niet behandeld zijn, te stellen tijdens het ontmoetingsplein. Onder het genot van een hapje en een drankje zijn nog veel zaken uitgewisseld en nieuwe contacten gelegd.

Op de site van de kring is een dossier aangemaakt over dit onderwerp. Hier worden ook de actuele ontwikkelingen bijgehouden: https://amsterdam-almere.lhv.nl/dossiers/huisvesting-praktijkstart