Overeenstemming met gemeente Amsterdam over direct verwijzen naar specialistische jeugdhulp

Niet: perspectiefplan / Wel: complete verwijsbrief
 
 
In november 2017 berichtten wij u dat in een projectgroep gemeente, huisartsen een aanbieders van specialistische jeugdhulp een nieuwe werkwijze gingen ontwikkelen inzake doorverwijzen naar (hoog)specialistische jeugdhulp in geval van complexe problematiek. Inzet van de HKA was dat er geen extra taken naar de huisarts zouden komen en dat er niet kan worden getornd aan het recht op vrij verwijzen. Wij kunnen u melden dat hierover in de projectgroep overeenstemming is bereikt. Voor huisartsen betekent dit dat u ook bij complexe problematiek direct naar specialistische jeugdhulp kunt blijven verwijzen. U hoeft geen ‘perspectiefplan’ op te stellen. Om voor een goede overdracht te zorgen is het belangrijk om in de verwijsbrief uw overwegingen te melden en tevens relevante informatie over de jeugdige en de gezinssituatie te delen.

Protest van HKA en leden leidt tot herziening nieuwe werkwijze specialistische jeugdhulp
Op 20 juni 2017 heeft de gemeente Amsterdam alle huisartsen via een brief geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe werkwijze inzake doorverwijzen naar specialistische Jeugdhulp. Deze werkwijze sloot niet aan bij de huisartsenzorg en vroeg huisartsen zelfs om taken op zich te nemen die buiten ons vakgebied liggen. Kortom: de voorgestelde werkwijze was voor huisartsen niet uitvoerbaar. Na formeel schriftelijk protest van de huisartsenkring Amsterdam/Almere, ondersteund door individueel protest van onze leden, heeft de gemeente Amsterdam haar plannen ingetrokken.

Afspraken verwijzing naar specialistisch jeugdhulp
Het doel van de nieuwe werkwijze van de gemeente is om meer integraal te werken bij complexe problematiek. Zowel huisartsen als aanbieders van jeugdhulp vinden dit een goed uitgangspunt. Om tot een uitvoerbare werkwijze te komen is in het najaar van 2017 een projectgroep gevormd van gemeente, huisartsen en aanbieders van specialistische Jeugdhulp onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Deze projectgroep heeft nu overeenstemming over de manier waarop huisartsen jeugdigen met complexiteit op meerdere leefgebieden naar (hoog)specialistische jeugdhulp kunnen verwijzen:

  • In geval van enkelvoudige problematiek verwijst u naar jeugdpsycholoog binnen het OKT of specialistische jeugdhulp daarbuiten zoals u gewend was. De gemeente verwacht geen perspectief plan.
  • In geval van complexe problematiek wordt verwacht dat u een complete verwijzing schrijft, dus reden van verwijzing, omschrijving van de problematiek, inschatting vervolgtraject en eventuele bijkomende factoren, bv. medische of sociaal-economische problematiek bij broers/zussen of ouders. Daarnaast vereist de gemeente wel een perspectief plan. De huisarts hoeft het dit plan niet zelf op te stellen. Onder complexe problematiek wordt verstaan ernstige psychiatrische problematiek danwel psychische klachten van een kind met problemen op meerdere deelgebieden (denk aan psychiatrie of verstandelijke beperking bij ouders, schulden of armoede).

De jeugdhulpaanbieder waarnaar u verwijst, kan het Ouder- en Kindteam inschakelen om de jeugdige en het gezin te ondersteunen bij het opstellen van een perspectiefplan. U kunt ook zelf doorverwijzen naar uw contactpersoon bij het Ouder- Kindteam. Laat dit dan wel aan de jeugdhulpaanbieder weten. De hulp kan starten ook als het perspectiefplan nog niet helemaal af is. Heeft een ouder / jeugdige geen behoefte aan een perspectiefplan, dan kan een beroep worden gedaan op de opt-out regeling.

De gemeente informeert u schriftelijk over de nieuwe werkwijze voor het verwijzen van kinderen met complexe problematiek.

Meer informatie

  • Wilt u meer weten over de vernieuwing van de specialistische jeugdhulp? Dan biedt de regionale website http://www.zorgomregioamsterdam.nl de juiste informatie
  • Voor een overzicht van het ingekocht aanbod verwijzen wij graag naar de vernieuwde website ikzoekjeugdhulp.nl