LHV en Ineen: 'zorgverzekeraars, zet goede intenties om in harde afspraken'

 
Huisartsen en zorgverzekeraars hebben recent belangrijke verbeteringen in de bekostiging 2015 doorgevoerd. Bijvoorbeeld over de POH-S die niet meer gecontracteerd leek te kunnen worden en de praktijkkosten. Toch zijn er nog punten die de LHV, Ineen en hun leden ernstig verontrusten. In een gezamenlijke brief aan de zorgverzekeraars, maken zij zich hard voor het nakomen van de afspraken uit het eerstelijns convenant.

“In de gesprekken die wij voeren met ZN, het ministerie en individuele zorgverzekeraars, merken wij de wil om de afspraken uit het eerstelijns convenant na te komen. Nu moeten die goede intenties omgezet worden in harde afspraken. Die bereidheid hebben verzekeraars al laten zien, maar op een aantal punten is dat nog niet het geval. Bijvoorbeeld als het gaat om de GEZ-financiering en de ketenzorgtarieven; het vermijden van drempels voor substitutie; en vooral het niet belonen van behaalde resultaten volgens de kwartielensystematiek,” aldus Bram Stegeman, vicevoorzitter van de LHV.

Resultaatbeloning

Eerder meldden wij u al dat zorgverzekeraars in 2015 huisartsen alleen willen belonen wanneer ze het beter doen dan hun collega’s. In plaats van hen te belonen voor het leveren van betere zorg. Daar houden ze tot op heden aan vast.

Het systeem dat zorgverzekeraars voorstellen werkt met zogenaamde kwartielen. Het presteren van individuele praktijken wordt vergeleken met andere praktijken. Er zijn vier prestatieniveaus. Het minst presterende kwart van de huisartsen ontvangt niets. Het budget wordt verdeeld over de best presterende driekwart.

“Vergelijk het met een schoolklas waar iedereen achten, negens en tienen haalt. Zoals zorgverzekeraars het voorstellen worden zij die een acht halen niet beloond voor hun prestatie. Ze behoren tot de achterblijvers, ongeacht hun score. Een onwenselijke situatie, die de kwaliteit van zorg niet ten goede komt”, stelt Stegeman. “Resultaatbeloning moet erop gericht zijn de kwaliteit van zorg in zijn totaliteit te verbeteren. Door vooral achterblijvers te stimuleren zich te verbeteren en in mindere mate de top-presteerders om het nog net een procentje beter te doen.”

Kwaliteit van zorg ondergeschikt

Hoe dit in de praktijk werkt? Neem de mate waarin huisartsen patiënten verwijzen naar het ziekenhuis. In het nieuwe systeem is men erbij gebaat om steeds minder te verwijzen, zonder rekening te houden met het belang van een goede verwijzing. Dit kan uiteindelijk leiden tot een averechts effect, waarbij patiënten die in het ziekenhuis thuishoren, daar niet komen. Daarmee is de kwaliteit van zorg niet langer leidend.

Het loont bovendien voor een huisarts financieel om zo vaak mogelijk een bepaalde keuze te maken. Bijvoorbeeld het voorschrijven van generieke medicijnen. Terwijl dat niet noodzakelijk de beste keuze is voor de patiënt. Ook verzekeraars zien dat dit een perverse prikkel is. Reden te meer om voor 2015 een andere koers uitzetten en de huidige plannen aan te passen.

Oplossing

De LHV is voorstander van het belonen van resultaten en innovatie, vooropgesteld dat er gewerkt wordt met gevalideerde indicatoren en er sprake is van een voor huisartsen werkbare systematiek. Vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid, stellen wij voor om te werken met afkappunten, zoals ook het geval is bij de variabiliseringsgelden. Concreet betekent dit dat er een norm moet komen waar je als huisarts aan moet voldoen. Zodat je als huisarts weet dat wanneer je de norm haalt, je daarvoor ook betaald wordt.

Lees ook:

POH-S kan in 2015 onveranderd worden gecontracteerd
NZa verduidelijkt berekening praktijkkosten

BijlageGrootte
PDF-pictogram brief_lhv_ineen_definitief.pdf170.94 KB