Kindsignalen zeggen niet alles!

En andere eye-openers bij het herkennen van kindermishandeling
 
Vorige week is onder leiding van de Inspectie een bijeenkomst geweest waarin vier crises rond kindermishandeling in Amsterdam zijn geanalyseerd. Een aantal lessen over het herkennen van kindermishandeling uit deze bijeenkomst willen wij graag met u delen.

Geweld tussen ouders is ook kindermishandeling
Nadrukkelijk is bevestigd dat geweld tussen de ouders gelijk staat aan kindermishandeling. Uit de casussen bleek dat hulpverleners bij verdenking van kindermishandeling vaak kijken naar kindsignalen. Als deze er niet zijn, hebben zij de neiging er van uit te gaan de het goed gaat met het kind. In de praktijk blijkt echter dat kindsignalen vaak pas heel laat naar buiten komen. Wacht dus niet met melden!

Let op normverlaging
De definitie van kindermishandeling is overal gelijk. In de praktijk blijkt dat in achterstandswijken, gezinnen met veel problemen en/ of lage SES ons verwachtingspatroon verandert: kindermishandeling komt hier vaker voor en wordt daardoor niet altijd even zwaar genomen. Wees u bewust van dit denkproces.

Geen maatregel is niet gelijk aan geen probleem
Als u na een melding bericht krijgt dat er geen maatregel is genomen, dan wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is in het betreffende gezin. Zie het feit dat er geen maatregel wordt genomen dus niet als een geruststelling. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat vaak van incident naar incident wordt gegaan. Blijf dus alert en neem signalen uit het verleden altijd mee in uw beoordeling. 

Definitie
De officiële definitie van kindermishandeling is vastgelegd in de Jeugdwet:

Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

De definitie is zo opgesteld dat hij meerdere vormen van kindermishandeling omvat. In de praktijk komen in een gezin waarin een of meer kinderen mishandeld worden, vaak meerdere vormen tegelijk voor.