Infectieziekte uitbraak of ramp? HaROP!

 
Met deze nieuwsbrief willen wij u nogmaals informeren over het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP). Hoe het HaROP tot stand is gekomen, de inbedding daarvan in het kringgebied, de organisatie rondom jaarlijkse trainingen, het plan van aanpak in 2015 en de rol van de GGD in de communicatie - met Ebola als voorbeeld -. Tot slot enkele verwijzingen naar belangrijke documenten.

HaROP

In de Wet BIG en de Wet Veiligheidsregio’s is opgenomen dat “huisartsen zelf verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden”. Dit betekent dus ook ten tijde van een ramp of crisis.

Om u te ondersteunen met een lokale inbedding daarvan zijn de coöperaties/ verenigingen en de huisartsenposten uit het kringgebied door de kring gefaciliteerd om tot een Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP)  te komen. De basis hiervoor was het landelijke format van een HaROP welke in 2011  is opgesteld.

Dit landelijke format vormde de basis voor de regionale uitwerking en heeft geresulteerd in 10 lokale HaROP en evenveel convenanten in LHV-regio Noordwest Nederland: 

  • 2x Kring Amsterdam/ Almere
  • 5x Kring Noord-Holland Midden
  • 3x Kring Noord-Holland Noord

In uw HaROP staat de organisatie van de huisartsenzorg beschreven onder crisisomstandigheden (een infectieziekte of een flitsramp). Hierbij wordt zo lang als mogelijk de bestaande structuur aangehouden. Als het niet meer anders kan zal er stapsgewijs worden opgeschaald, om zo de huisartsenzorg in stand te houden met de beschikbare capaciteit en middelen. De kern is dat u uw werk blijft uitvoeren in uw eigen praktijk. Slechts zelden en op verzoek, kan u gevraagd worden om elders op te treden.

U kunt uw HaROP documenten vinden op de website van de huisartsenkring. Dit gaat ons allemaal aan, daarom zijn deze documenten beschikbaar voor zowel LHV-kringleden als niet-leden.

Opleiden Trainen Oefenen

Per HaROP zijn er diverse crisis-coördinatoren en hagro-coördinatoren-harop (HCH) aangesteld. Dit zijn de sleutelpersonen die sinds 2012 jaarlijks trainingen volgen.

Jaarlijks stelt VWS gelden beschikbaar voor Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Deze OTO-financiering wordt beheerd door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het ROAZ is verantwoording verschuldigd aan de NZa.

In 2012 is begonnen met het meer-jaren scholingstraject. Ook dit jaar zijn er scholingen voor de betreffende crisis-coördinatoren verzorgd. Twee vertegenwoordigers per crisisteam hebben de training ‘Crisiscommunicatie & media’ gevolgd. Daarnaast heeft het crisisteam Amsterdam samen met enkele Hagro Coördinatoren HaROP (HCH) geoefend op een virtuele Ebola uitbraak in Amsterdam. Zaanstreek/Waterland heeft een gecombineerde simulatietraining voor haar Hagro-coördinatoren HaROP (HCH) gevolgd. De trainingen en oefeningen van dit jaar hebben wederom tot diverse verbeterpunten geleid. Zo streven wij ernaar om met elkaar jaarlijks beter voorbereid te zijn op de rol van de crisis coördinatoren, de Hagro en de huisartsenpost. 

Plan van aanpak 2015

In 2015 is in een groot deel van LHV-regio Noordwest Nederland de aanvraag voor OTO-gelden weer ingediend. In de nabije toekomst zal de organisatie meer daar komen te liggen bij de mensen die ermee werken, bij het crisisteam en de HCH van de HaROP zelf. Eén van de middelen daartoe  is de zelfevaluatie, een bestaand instrument waarmee u zelf de verbeterpunten in uw regio aan het licht brengt. Op basis daarvan kan er Opleiding, Training en Oefening op maat aangevraagd worden. 

GGD

De LHV heeft haar berichtgeving op landelijk niveau afgestemd met het RIVM en het NHG. Ook heeft de LHV en GGD Nederland op dit moment onder leiding van VWS structureel periodiek overleg over Ebola.  Het doel: landelijk uniforme berichtgeving.

Regionaal ligt er de taak van de GGD om aanvullende regio-specifieke zaken met u te delen zoals bv. het telefoonnummer en/ of de bereikbaarheid van: 

  • De betrokken GGD functionaris.
  • De ambulance dienst die het vervoer doet (alleen “academische” ambulances doen dit).
  • De afdeling van het academisch ziekenhuis waar de huisarts mee moet bellen bij een verdenking. 

Met de GGD-Amsterdam is er een goed contact. Regelmatig brengen wij u via onze kringnieuwsbrief op de hoogte van deze belangrijke aanvullende regionale informatie van de GGD-Amsterdam. Het betreft dan informatie voor huisartsen uit de gemeentes:- Amsterdam - Amstelveen - Aalsmeer - Uithoorn - Ouder Amstel en Diemen. 

Tot slot

Houdt bij rampen of crisis deze website in de gaten. Let op belangrijk GGD-informatie en bekijk de documenten van uw regio op de kringwebsite.
Hieronder volgen enkele belangrijke links:

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben: huisartsenkringamsterdam@lhv.nl