Huisartsenzorg van de toekomst, denk mee!

Uitnodiging ALV 4 december
 
Het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam/Almere nodigt u uit om op 4 december met elkaar in gesprek te gaan over de (organisatie van de) huisartsenzorg van de toekomst. Het beroep op de huisartsenzorg blijft toenemen evenals het aantal partijen waarmee wordt samengewerkt. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat u plezier in uw werk houdt? En wat betekent dat voor de manier waarop u uw werk organiseert? Hoe zorgen we in de snel groeiende stad Amsterdam dat we goede huisartsenzorg blijven bieden? Marc Bruijnzeels, directeur van het landelijk kenniscentrum voor de geïntegreerde eerste lijn, het Jan van Es instituut, zal ons meenemen in de ontwikkelingen van de zorg en daarna de discussie leiden.

Wat speelt er?

 1. Organisatie & Infrastructuur (O&I)
  Het project Organisatie & Infrastructuur (O&I) draait om het ontwikkelen van een nieuwe bekostigingsstructuur voor versterking van de organisatiegraad in de eerste lijn. Aanleiding zijn de afspraken in het hoofdlijnenakkoord 2014-2017 over versterking van de eerste lijn. De partners uit het akkoord hebben de overtuiging dat versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn een noodzakelijke voorwaarde is om de ambities uit het akkoord te realiseren én de uitdagingen die er op de eerste lijn afkomen het hoofd te bieden. Daarnaast is afgesproken dat de resultaatgerichtheid van de eerste lijn kan worden verhoogd.

  In april 2017 hebben Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, LHV en InEen overeenstemming bereikt over invoering van vier nieuwe betaaltitels O&I. Zilveren Kruis kiest er voor om 2018 een overgangsjaar te laten zijn. Dat betekent dat huidige GEZ-overeenkomsten worden gecontinueerd, maar dat er geen nieuwe overeenkomsten worden gesloten in 2018.

  Door gezamenlijke partijen zijn onder leiding van Edwin Velzel een aantal analyses uitgevoerd en is voorgesteld de huidige betaaltitels voor gezondheidscentra (GEZ-financiering) en ketenzorg te wijzigingen in drie nieuwe betaaltitels: ‘wijkmanagement’, ’regiomanagement’ en ’ondersteuning ketenzorg’. Daarnaast wordt voorgesteld huisartsenpraktijken te gaan ondersteunen met ’praktijkmanagement’. De nieuwe betaaltitels ondersteunen de (multidisciplinaire) samenwerking, de organisatie, ketenzorg, kwaliteitsontwikkeling, aanspreekbaarheid van de eerste lijn en de innovatie van zorg. Zilveren Kruis neemt 2018 als voorbereidingsjaar voor het invoeren van betaaltitels voor organisatie en infrastructuur in de eerste lijn. 

 2. De gemeente voorziet een snelle groei en verdichting in de stad.
  De HKA is gevraagd mee te denken over hoe de huisartsenzorg hierin gegarandeerd kan worden.

De uitkomsten uit deze bijeenkomst zal de HKA meenemen in haar gesprekken met Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam. 

Marc Bruijnzeels
Bij het Jan van Es Instituut is dhr. Bruijnzeels actief op het vergaren, verrijken en verspreiden van kennis over de organisatie van de extramurale zorg. Onderwerpen als samenwerking, geïntegreerde zorg, populatiegerichte zorg en Triple Aim zijn speerpunt. Zijn kennis over dit onderwerp is ongeëvenaard in Nederland. 

Meld u aan!
Laat u informeren en geef uw mening over de huisartsenzorg van de toekomst! Meld u snel aan voor de ledenvergadering van 4 december aanstaande!

 • Tijd: 19:30 - 22.00 uur
 • Lokatie: Hoogte Kadijk 143C, 1018 BH AMSTERDAM
 • Accreditatie: 2 punten

Ga naar: Agenda & stukken voor ALV 4 december 2017

Achtergronden: