Huisartsenkring: te weinig ELV-bedden en onduidelijk waar

 
 
In de onlangs gehouden landelijke LHV-ledenpeiling zegt ook onze regio dat een groot deel van de huisartsen niet goed geïnformeerd is over de mogelijkheden voor het regelen van een eerstelijnsbed (ELV).

De kringresultaten komen in grote mate overeen met de landelijke gegevens. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan negatieve ervaringen te hebben met het regelen van een ELV-bed: het kost te veel tijd, het is onduidelijk waar welk bed zich bevindt en de bedden zijn niet direct beschikbaar.

Klik hier voor de landelijke resultaten van de peiling waaraan 1340 huisartsen deelnamen.

In de bijlage vindt u de resultaten van de landelijke peiling toegespitst op de mening van de huisartsen in de regio Amsterdam – Almere (n=52).

Daarnaast heeft de Huisartsenkring Amsterdam - Almere de mening van de leden gepeild met specifieke vragen over de ELV-bedden en de gehanteerde instrumenten in de regio Amsterdam – Almere. De 22 reacties geven hetzelfde beeld als die van de landelijke peiling: er gaat veel tijd verloren bij het regelen van een ELV-bed. Uit de gegeven toelichting blijkt dat de gemaakte afspraken over wie verantwoordelijk is voor het regelen van een ELV-bed niet altijd bekend zijn bij de aanbieders van ELV-bedden.

Uit de Amsterdamse peiling (zie bijlage) komt naar voren dat de gehanteerde instrumenten (ELV-afwegingsinstrument, Sigra beslisboom en eigen verwijsformulieren van de ELV-en) onvoldoende bekend zijn en de kwaliteit als matig en onvoldoende duidelijk worden beoordeeld. De respondenten zijn unaniem van mening dat één telefoonnummer om een ELV-opname te regelen van belang is, met zo mogelijk een grotere rol voor de wijkverpleging en de transferverpleegkundige.

De gesignaleerde knelpunten zijn helaas niet nieuw. De HKA zet zich al lang in voor één centraal telefoonnummer ongeacht de regeling waar iemand onder valt (WLZ, ELV). Met de uitkomst van deze enquête kunnen we ons verzoek meer kracht bijzetten. Daarnaast wordt sinds januari in Amsterdam vaak gevraagd om een afwegingsinstrument in te vullen. Dit is ons een doorn in het oog. Huisartsen weten meestal prima wanneer een patiënt moet worden opgenomen en willen, bij twijfel, met een Specialist Ouderengeneeskunde kunnen overleggen. Dit soort extra administratieve lasten willen we uitbannen.