Huisarts en wijkverpleegkundige: een open schakel

 
Wijkverpleegkundigen en huisartsen vinden dat een langdurige (persoonlijke) relatie de samenwerking en besluitvorming bevordert. Deze schijnbare vanzelfsprekendheid ontbreekt in de internationale literatuur als onafhankelijke factor bij interdisciplinaire samenwerking. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Xavynia Daved bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VUmc te Amsterdam.

De veronderstelling dat regels en afspraken een duurzame samenwerkingsrelatie kunnen vervangen, wringt met andere bevindingen in het stapsgewijs verkennende, kwalitatieve onderzoek waaraan onder meer 24 huisartsen en 45 wijkverpleegkundigen hebben deelgenomen. Zo ervaren huisartsen het wettelijk verplichte uitvoeringsverzoek bij de delegatie van voorbehouden handelingen als een last, terwijl wijkverpleegkundigen het zien als een plicht. Inhoudelijke overwegingen worden nauwelijks aangedragen.

Professionele deskundigheid en zelfstandigheid worden de wijkverpleegkundigen ook zonder meer toegedicht bij de indicering van zorg voor gemeenschappelijke patiënten. Verschillen in visies komen wel naar voren tijdens de zorg bij het levenseinde en bij pijnbestrijding. Dan blijkt de organisatorische belemmering in de communicatie en de samenwerking door het grote aantal thuiszorgorganisaties.

Bovendien kijkt men verschillend aan tegen de overdracht van informatie, zoals bij bezoeken aan patiënten thuis: huisartsen dragen alleen over op eigen indicatie, wijkverpleegkundigen verwachten altijd een overdracht. Wijkoverleg op initiatief van de gemeente wordt daarbij niet zomaar beschouwd als een geschikte overbrugging van de contactarmoede, bijvoorbeeld vanwege de afwezigheid van een duidelijk privacybeleid voor breed multidisciplinaire overleg. De genoemde conclusies zijn louter indicatief en verlangen vervolgonderzoek.

Xavynia S. Daved. De veranderde schakel: de hernieuwde verhoudingen tussen de huisartspraktijk en de wijkverpleegkundige. Verslag wetenschappelijke stage. Amsterdam: VU medisch centrum, 2015.

Contactgegevens: xavyniadaved@hotmail.com; fj.meijman@vumc.nl

 

Zie ook de synopsis van het onderzoeksverslag. Het volledige onderzoeksverslag is op aanvraag beschikbaar.