Hoe kunt u bijdragen aan de veiligheid van een kind?

 
In het najaar van 2014 werd de tienjarige Ferdyan doodgestoken door zijn vader. De Jeugdinspectie heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder het zo ver kon komen. Het onderzoeksrapport is deze week openbaar geworden. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om het risico op herhaling van dergelijke gebeurtenissen te verkleinen. Ook huisartsen kunnen bijdragen aan een goede inschatting van de veiligheid van een kind.

Aandachtspunten huisartsen

In de eindfase van het opstellen van het rapport ‘Calamiteitenonderzoek Amsterdam, borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen’ is een bijeenkomst georganiseerd. De HKA was hier ook bij aanwezig. De belangrijkste aandachtspunten voor huisartsen:

Op de HKA site is het dossier 'Huiselijk geweld' gemaakt. Hier vindt u ook alle informatie rond het onderwerp kindermishandeling.

Rapport

Maandag 21 september heeft de burgemeester het eindrapport ‘Calamiteitenonderzoek Amsterdam, borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) in ontvangst genomen. Onderzocht is de wijze waarop partijen in Amsterdam samenwerken en afstemmen in de zorg, en ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen. Het onderzoek richt zich op drie calamiteiten die binnen korte tijd in Amsterdam plaatshadden en een signaal van een burger, zodat rode draden in de samenwerking tussen organisaties ontdekt konden worden.

Vervolg

Onder verantwoordelijkheid van de wethouder Jeugd zal in samenhang en samenspraak met de betrokken organisaties een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe deze punten concreet worden ingevuld en verbeterd. De HKA zal deelnemen aan het vervolgtraject. Wij houden u op de hoogte.