HKA vraagt uw toestemming voor sluiten Raamovereenkomst Risicovolle en voorbehouden handelingen

 
Afgelopen dinsdag bent u via de nieuwsflits geïnformeerd over het voornemen van de HKA om mede namens u een raamovereenkomst te sluiten met VVT-aanbieders voor het uitvoeren van Risicovolle en voorbehouden handelingen. In deze e-mailing leggen we uit wat er met uw gegevens gebeurt en vragen wij toestemming voor het aangaan van de raamovereenkomst via een ‘informed consent’-procedure.

Voordelen raamovereenkomst op kringniveau

Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg, ontwikkeld door de LHV, ActiZ, BTN en Verenso. Deze geeft de huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren. 

Toestemming (informed consent)

Gezien de voordelen en het feit dat de overeenkomst in heel Nederland al is gesloten door de regionale huisartsenkringen, gaan wij er van uit dat u toestemming verleent voor het sluiten van een raamovereenkomst met VVT-aanbieders voor het uitvoeren van Risicovolle en voorbehouden handelingen in Amsterdam èn Almere.

Nadat de overeenkomst is getekend door de voorzitter van de HKA en een bevoegd persoon van de zorginstelling, stuurt de HKA een lijst met alleen de namen (voorletters en achternaam) van de deelnemende huisartsen toe aan de zorginstellingen die hebben getekend.  

Als u geen toestemming wenst te verlenen, verzoeken wij u om via deze mail uw bezwaar te maken. Geef hierin uw naam en geboortedatum door, zodat wij u uit de lijst van deelnemende huisartsen kunnen verwijderen. 

De deadline voor het indienen van bezwaar is 25 maart 2016. Daarna sturen wij lijsten met de namen van deelnemende huisartsen aan de deelnemende zorgorganisaties. Bovenstaande procedure is afgestemd met de jurist van de Landelijke Huisartsen Vereniging en voorgelegd aan en goedgekeurd door het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam.  

Afspraken Raamovereenkomst in het kort

In raamovereenkomst Risicovolle en voorbehouden handelingen wordt het volgende afgesproken:

  1. Er wordt gewerkt met één lijst van voorbehouden en risicovolle handelingen. Deze is door ActiZ, BTN, LHV en Verenso vastgesteld. Er is dus ook één uniform uitvoeringsverzoek waarmee alle deelnemende instellingen werken.
  2. De zorginstelling zal instaan voor de bekwaamheid van de medewerkers voor de op de inventarisatielijst genoemde risicovolle handelingen; dit betekent dat de arts niet zelf bij het geven van een opdracht hoeft na te gaan of de medewerkers bekwaam zijn.
  3. De arts zal de opdracht voor handelingen schriftelijk verstrekken en daarbij de benodigde gegevens verstrekken.
  4. De arts zal in die gevallen waarin dat redelijkerwijs nodig is, aanwijzingen verstrekken omtrent het verrichten van de handeling en de mogelijkheid van toezicht en tussenkomst van de arts (dan wel zijn waarnemer) voldoende verzekeren.

Hoe weet u welke zorginstellingen deelnemen aan de raamovereenkomst?

Op de HKA site maken wij voor onze leden een overzicht van zorginstellingen die de overeenkomst tekenen. U kunt deze raadplegen om te kijken welke instellingen hebben getekend. De HKA zorgt ervoor dat de overeenkomsten periodiek worden geactualiseerd.

In onze nieuwsflits van dinsdag 8 maart hebben wij u uitgebreider geïnformeerd over de inhoud en achtergronden van deze raamovereenkomst.

Laat u de HKA namens u tekenen? Dan hoeft u niets te doen!