HKA vraagt gemeente nieuwe werkwijze specialistische jeugdzorg niet in te voeren

Nieuwe werkwijze omslachtig en bureaucratisch
 
Op 20 juni heeft de gemeente Amsterdam alle huisartsen via een brief geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe werkwijze inzake doorverwijzen naar specialistische Jeugdhulp. Deze werkwijze sluit niet aan bij de huisartsenzorg en vraagt huisartsen zelfs om taken op zich te nemen die buiten ons vakgebied liggen. Het kringbestuur heeft wethouder Kukenheim schriftelijk gevraagd deze nieuwe werkwijze niet in te voeren.

HKA wil ongewijzigd verwijsbeleid en goede samenwerking met Ouder Kind Team
Als duidelijk is dat specialistische zorg nodig is, willen we direct blijven verwijzen naar deze zorg, zonder dat er drempels worden opgetrokken. Dit is eerder ook vastgelegd bij het starten van de decentralisatie.

De huisartsenkring Amsterdam is het met de gemeente eens dat de verbinding tussen zorg en maatschappelijke problematiek kan worden verstevigd. Hier zien wij een belangrijke rol voor het Ouder Kind Team (OKT). De HKA wil daarom blijven inzetten op het versterken van de samenwerking tussen het OKT en de huisartsen.

Bezwaren huisartsenkring Amsterdam
Kern van de nieuwe werkwijze van de gemeente Amsterdam is dat de huisarts bij verwijzing via een ingewikkeld model moet aangeven wat het verwachte effect zal zijn van een verwijzing. Daarnaast wordt van huisartsen gevraagd om de maatschappelijke ondersteuningsbehoefte van een gezin op het gebied van o.a. huisvesting, schulden en werkeloosheid in kaart te brengen, middels het invullen van een zogenaamd ´perspectiefplan´. Onze grootse bezwaren zijn:

    1. De door de gemeente voorgestelde werkwijze is onoverzichtelijk en bureaucratisch. De gemeente vraagt huisartsen bij verwijzing naar specialistische GGZ het segment, profiel en de intensiteit aan te geven. Het vraagt van de huisarts te veel en nodeloze (administratieve) handelingen.
    2. In de nieuwe werkwijze legt de gemeente niet-medische taken bij de huisarts (invullen van perspectiefplan). 

Deze werkwijze is vorig jaar al door de gemeente gepresenteerd in de HKA werkgroep GGZ. Onze werkgroep heeft destijds dezelfde bezwaren aangegeven als het bestuur nu. Tussen het verschijnen van de brief van de gemeente en het overleg met de werkgroep GGZ heeft de HKA bestuurlijk deze bezwaren herhaald. Wij zien dat de gemeente op grote lijnen haar ingezette koers volgt. Daarom hebben wij nu schriftelijk gereageerd.

Voor 18 juli in gesprek!
Op 18 juli organiseert de gemeente Amsterdam een bijeenkomst om een toelichting te geven op de nieuwe werkwijze en om te bespreken hoe zij huisartsen kan ondersteunen bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Aangezien de HKA grote bezwaren heeft tegen de invoering van deze nieuwe werkwijze en dit ook meerdere malen kenbaar heeft gemaakt, zal het bestuur vooralsnog niet deelnemen aan deze bijeenkomst. Wij hebben dit in onze brief kenbaar gemaakt aan de gemeente
 
Inmiddels heeft de gemeente naar aanleiding van onze brief contact opgenomen met het verzoek met elkaar in gesprek te gaan. Na een eerste bestuurlijk contact, heeft de HKA deze uitnodiging geaccepteerd. Wij zullen voor 18 juli inhoudelijk in overleg treden en u over de uitkomsten informeren.
 
Met vriendelijke groeten,

Bestuur Huisartsenkring Amsterdam / Almere