HKA sluit Raamovereenkomst Voorbehouden en Risicovolle Handelingen

 
Als huisarts heeft u meestal geen directe relatie met een zorginstelling. Daarom is het belangrijk afspraken over de samenwerking en de wijze van opdrachtverlening voor voorbehouden handelingen vast te leggen. LHV, ActiZ, BTN en Verenso hebben hiervoor een modelraamovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst kan op kringniveau worden afgesloten. De HKA gaat in dat geval de overeenkomt aan namens u. Via een informed consent procedure vraagt de HKA uw toestemming om de overeenkomst mede namens u te sluiten. U ontvangt de komende maand meerdere mails over dit onderwerp. Houd uw mailbox dus in de gaten!

Voordelen raamovereenkomst op kringniveau

Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg, ontwikkeld door de LHV, ActiZ, BTN en Verenso. Deze geeft de huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren. 

Voordelen raamovereenkomst

Voor zowel de arts (opdrachtgever) als de betrokken medewerker (opdrachtnemer) is in de Wet BIG als voorwaarde opgenomen dat de opdrachtnemer bevoegd en bekwaam moet zijn om de voorbehouden handeling te verrichten. Dit veronderstelt dat de arts aan de betrokken medewerker persoonlijk een bepaalde opdracht geeft en nagaat of de betreffende medewerker bekwaam is. In de praktijk is een dergelijke regeling niet werkbaar. Veelal bestaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen één op één situatie. De opdracht kan door meer verpleegkundigen en/of verzorgenden worden uitgevoerd (in verband met wisselende diensten en langdurende zorg). Om toch op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de voorwaarden uit de Wet BIG, kan tussen de zorginstelling en de arts (of huisartsengroep) een raamovereenkomst worden gesloten. Aangezien ook niet-voorbehouden risicovolle handelingen door een bekwaam medewerker moeten worden verricht, ligt het in de rede dat de zorginstelling en arts ook over deze handelingen afspraken maken in de raamovereenkomst.

In deze raamovereenkomst wordt het volgende afgesproken:

  1. Er wordt gewerkt met één lijst van voorbehouden en risicovolle handelingen. Deze is door ActiZ, BTN, LHV en Verenso vastgesteld. Er is dus ook één uniform uitvoeringsverzoekwaarmee alle deelnemende huisartsen en instellingen werken.
  2. De zorginstelling staat in voor de bekwaamheid van de medewerkers voor de op de inventarisatielijst genoemde risicovolle handelingen; dit betekent dat de arts niet zelf bij het geven van een opdracht hoeft na te gaan of de medewerkers bekwaam zijn.
  3. De arts zal de opdracht voor handelingen schriftelijk geven en daarbij de benodigde gegevens verstrekken.
  4. De arts zal in die gevallen waarin dat redelijkerwijs nodig is, aanwijzingen verstrekken omtrent het verrichten van de handeling en de mogelijkheid van toezicht en tussenkomst van de arts (dan wel zijn waarnemer) voldoende verzekeren.

Bekwaamheid medewerkers

Op basis van de afspraken in de raamovereenkomst met de arts dient de zorginstelling in te staan voor de bekwaamheid van de medewerkers. De zorginstelling dient er dus voor te zorgen dat voldoende medewerkers bekwaam zijn om de handelingen te verrichten, die zijn opgenomen op de lijst met handelingen bij de raamovereenkomst.

Informed consent procedure: ja, tenzij..

De raamovereenkomst biedt duidelijkheid en vermindert uw administratieve last. Deze overeenkomst wordt landelijk door huisartsen gedragen. Het bestuur van de HKA gaat er van uit dat ook u wilt delen in de voordelen van de stedelijke raamovereenkomt. Wij kiezen er daarom voor om een informed consent procedure te volgen, dat wil zeggen: u stemt ermee in dat de HKA deze overeenkomst mede namens u sluit, tenzij u anders aangeeft. U ontvangt binnenkort een mail van ons waarin de informed consent procedure wordt gestart.

Nadat de overeenkomst is getekend (door de voorzitter), kunnen de leden op de HKA site een overzicht van zorginstellingen raadplegen om te kijken welke instellingen hebben getekend. Daarnaast stuurt de HKA een lijst met namen van deelnemende huisartsen toe aan de zorginstellingen die hebben getekend.