Het HKA-bestuur wenst u fijne feestdagen en een goed 2016!

 
Afgelopen jaar was roerig. Eindelijk stonden huisartsen hand in hand door het initiatief van actiegroep Het Roer Moet Om. Er kan weer echt gesproken worden met de zorgverzekeraar. De ACM gaat meer ruimte geven voor onderhandelen en er komt een nieuwe visie op kwaliteit. Vragen die hierbij beantwoord moeten worden, zijn: Wat is kwaliteit, hoe meet je dat, wie moet dat controleren en hoe contracteer je dat dan? Het blijkt dat juist ook binnen de huisartsorganisaties het lastig is om indicatoren en controledrift te vervangen in vertrouwen en stimuleren van professionals om elkaar aan te spreken op gedrag.

Borgen van kwaliteit
Voor de HKA maakt dat de contouren voor komend jaar scherper. Met de uitgangspunten van optimale zorg-dappere dokters in de hand blijven we focussen op de inhoud van de huisartsenzorg in Amsterdam en Almere. Wij blijven ons inzetten voor borgen van kwaliteit. De prestatie intervisie op basis van spiegelinformatie zien we als een goed stap in de richting van bevorderen van kwaliteit met behoud van autonomie van de huisarts.

Knelpunten van de decentralisaties inzichtelijk maken 
Verder zijn de gevolgen van de  decentralisaties voor de huisartsenzorg van belang  Hoe sluiten huisartsen aan bij de wijkteams en hoe werken we samen met de Ouder en Kind Teams . Wat betekent het dat de GGZ veel chronische patiënten terug verwijst naar de eerste lijn? Hoe is het vangnet geborgd als het even niet meer gaat met de oudere die langer thuis moet blijven wonen? Wij blijven bij beleidsmakers, zorgverzekeraars en gemeente aandacht voor de knelpunten vragen.

Zilveren Kruis regiotafel
En dan is er het nieuwe initiatief van zilveren Kruis: de regiotafel. Dit is een overlegtafel waar de zorgverzekeraar met huisartsen de prioriteiten voor OWZ (samenwerking inde wijk), innovatie en substitutie vaststelt en dan gezamenlijk optrekt bij uitvoering van de plannen. De HKA vindt het belangrijk dat de verschillende huisartsengroepen in Amsterdam hierin gezamenlijk optrekken om een eenduidig geluid te laten horen en uniformiteit in afspraken in de stad te kunnen maken zodat slagingskansen van substitutie-projecten vergroot worden. We blijven hierbij goed kijken naar haalbaarheid voor huisartsen en borging van financiering in de toekomst.

Chronische zorgmodule
Als laatste speerpunt voor het komend jaar zien we de gezamenlijke exercitie met zorggroepen om te komen tot een omvorming van de verschillende ketens in een chronische zorgmodule. Naar onze mening doet dit beter recht aan het individu. Ook het eventueel afstappen van ketenzorg  en inrichten van deze module als programmatische zorg is hierin een mogelijkheid.

Voor nu, fijne feestdagen en een goed 2016!

Stella Zonneveld
Bestuur HKA


PS: in de bijlage treft u ons jaarplan. Dit is op 14 december door de ledenraad vastgesteld, met één aanpassing: de kennismaking tussen huisarten en de Ouder-Kind Teams moet vorm krijgen. Het bestuur neemt dit verzoek over en zal hier het komende jaar samen met de werkgroep GGZ aandacht aan (blijven) besteden.

BijlageGrootte
PDF-pictogram HKA Jaarplan 2016577.94 KB