Gesprekken 7 LHV Kringen met Zilveren Kruis over contract 2021 zijn begonnen

 
Begin deze week was het eerste gesprek van het 7 LHV Kringen overlegteam met Zilveren Kruis samen met InEen. De Huisartsenkring Amsterdam/Almere vertegenwoordigt hier, samen met zes andere LHV Kringen waar Zilveren Kruis de preferente zorgverzekeraar is, de huisartsen.

We evalueerden de gesprekken van vorig jaar en hebben afspraken gemaakt voor de vervolggesprekken over o.a. de groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord voor 2021. De komende weken zal Zilveren Kruis cijfers met ons delen over het gebruik van de extra uren voor ondersteunend personeel (3,25 uur per normpraktijk). Op basis daarvan wordt bezien in hoeverre dit gebruik zich verhoudt tot de afgesproken inzet van de groeiruimte. Indien hieruit blijkt dat de bedoeling van de afspraak (versterking basisteam huisarts) niet gerealiseerd wordt, gaan de 7 Kringen en Zilveren Kruis in gesprek over mogelijkheden om dit alsnog te bereiken in 2020 en / of 2021. Ook zal Zilveren Kruis binnenkort cijfers met ons delen over de uitbetaling van Formularium Gericht Voorschrijven over 2018.  Wordt vervolgd.