Gebrek aan Penidural stelt behandelaar syfilis voor dilemma

Bericht overgenomen van seksoa.nl
 
De enige in Nederland geregistreerde fabrikant van Penidural (Natrium-penicilline G) is gestopt met de productie. Er zijn problemen met de toelevering van een grondstof. Dit stelt behandelaars van syfilis voor een dilemma, omdat dit het eerste keus middel is bij de behandeling van deze soa.

De schaarste van Penidural komt in Nederland op een ongelegen moment omdat er een verheffing is in de aantallen gevonden infectieuze syfilis. De toename in 2014 lijkt ook dit jaar door te zetten en betreft met name MSM en daarbij in het bijzonder hiv+MSM (persoonlijke communicatie EPI RIVM).
Behandeling van syfilis gebeurt bij voorkeur met een preparaat dat, net als Penidural, éénmalig, i.m. wordt toegediend waardoor therapietrouw wordt bevorderd. Bovendien gaat de voorkeur uit naar een smalspectrum antibioticum dat resistentievorming voorkomt. Behandeling van syfilis met een lange kuur Doxycycline heeft dus zeker niet de voorkeur omdat naast bijwerkingen en interactie met ander medicatie de therapietrouw lastig is.

Alternatieven
De alternatieve preparaten met dezelfde indicatie en toedieningsvorm en vergelijkbaar werkingsspectrum (bijvoorbeeld Tardocilline 1200 en Benzathin-Penicillin-G) kunnen via de internationale apotheek geïmporteerd worden. Hiervoor is een artsenverklaring nodig die online via de site van de IGZ beschikbaar is. De behandeling van syfilis met deze alternatieve antibiotica brengt hogere kosten met zich mee dan behandeling met Penidural.

Voor de behandeling van patiënten door de huisarts heeft deze wijze van bestellen consequenties omdat het enkele dagen duurt voordat het middel bij de apotheek is. De hogere kosten van het alternatieve middel zou de verzekeraar vanuit het oogpunt van zorgplicht moeten vergoeden. Verzekeraars kunnen de huisarts om een machtiging vragen. Het eigen risico van patiënt komt uiteraard voor eigen rekening.

Uitdaging
De beperkte beschikbaarheid van Penidural vormt voor GGD’en een uitdaging om een alternatieve snelle en adequate behandeling van index patiënten én hun partners te realiseren. De plafondfinanciering van de ASG-regeling stelt GGD’en daarbij voor het dilemma dat de extra kosten van deze syfilis behandelingen ten koste kunnen gaan van andere consulten of uitgaven op de poli. De vraag is daarbij wat het zwaarst weegt voor de publieke gezondheid.

De ernstige consequenties van syfilis infecties, samen met de recente toename daarvan in MSM netwerken, pleiten ervoor dat de GGD de behandeling van syfilis infecties prioriteit geeft. Een behandeling bovendien die, naast snelle en adequate therapie, ook een maximale inspanning omvat om alle partners van de index patiënt te waarschuwen en zo nodig mee te behandelen. In het gesprek met hiv negatieve MSM met een syfilis infectie, zal de GGD-professional daarbij zeker het grote risico benoemen dat deze groep kent om in de toekomst een hiv infectie op te lopen.

Oplossing
Het is niet denkbeeldig dat huisartsen op dit moment hun syfilis patiënten naar de GGD verwijzen voor behandeling. Door ook deze patiënten snel te behandelen en hun partners op te sporen, kan de GGD eraan bijdragen dat de huidige verhoogde transmissie van syfilis de kop ingedrukt wordt.
Als er op deze manier door de beperkte beschikbaarheid van Penidural meer aandacht komt voor snelle behandeling en effectiever partnerwaarschuwing, is de schaarste van het middel voor de syfilisbestrijding misschien nog wel een blessing in disguise.Overigens, het CBG is naarstig op zoek naar een permanente oplossing voor het wegvallen van Penidural.

Dit bericht is overgenomen van: www.seksoa.nl