Contractering 2019 – stand van zaken Zilveren Kruis

 
Op 1 juni heeft Zilveren Kruis via een nieuwsflits aangekondigd aanvullingen op het O&I beleid voor 2019 later dan 1 juni, maar uiterlijk 1 juli te publiceren. Zilveren Kruis geeft daarbij aan het belangrijk te vinden om de inzichten van LHV en InEen te betrekken in de totstandkoming van het aanvullend beleid, zodat dit door alle partijen wordt gedragen. Dit goede nieuws is mede tot stand gekomen door het bestuurlijke gesprek tussen LHV en InEen met Olivier Gerrits, directeur zorginkoop Zilveren Kruis (ZK), op 31 mei n.a.v. de verstuurde brief op 10 april.

LHV en InEen hechten groot belang aan de landelijke afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de rapporten Velzel. Deze afspraken zijn cruciaal, omdat de leden van LHV en InEen hun steun hebben uitgesproken voor de ingrijpende verandering van de bekostiging van O&I op basis van de waarborgen die in de rapporten Velzel zijn geformuleerd. Dit houdt o.a. in dat lokaal maatwerk mogelijk moet zijn met behoud van bestaande, bewezen (netwerk)structuren.

Op 12 juni hebben we vervolgens een mail ontvangen met de reactie van ZK op de LHV/InEen brief van 10 april en het gesprek van 31 mei. Helaas hebben LHV en InEen moeten terugkoppelen naar ZK dat daaruit niet duidelijk wordt welke aanpassingen ZK gaat maken in het inkoopbeleid 2019 O&I. Ook is het tijdspad voor wijzigingen binnen de inkoopprocedure erg krap aan het worden. LHV en InEen kunnen dan ook niet instemmen met het inkoopbeleid van ZK en hebben wederom gevraagd om een formele, schriftelijke reactie van ZK op de brief van 10 april. Deze reactie wordt afgewacht tot de eindconclusie van het hoofdlijnenakkoord bekend is. Op basis daarvan wordt bepaald welke vervolgstappen ingezet worden.
Ten aanzien van de loondienstcentra-problematiek heeft op 26 juni separaat overleg plaatsgevonden met InEen en ZK. De terugkoppeling daarvan loopt via InEen.

Op 7 en 18 juni hebben de zeven kringen met ZK als preferente zorgverzekeraar en InEen gesproken met de senior manager beleid van ZK over o.a. de inzet van de S3 gelden en mogelijke gezamenlijke pilots. Dit heeft mede geleid tot deze formele reactie die door LHV en InEen op 18 juni is verstuurd op het inkoopbeleid 2019 huisartsenzorg en programmatische (keten)zorg. Daarbij zijn opmerkingen gemaakt over o.a. de inzet en opleidingseis m.b.t. praktijkmanagement en het integraal toepassen van prijs- en loonindexatie bij programmatische (keten)zorg. 

 

Nieuwsflits Zilveren Kruis van 1 juni jl