Contractering 2019 – activiteiten m.b.t. inkoopbeleid O&I 2019 Zilveren Kruis

 
Op 31 mei heeft een bestuurlijk gesprek tussen LHV/InEen en Olivier Gerrits, directeur zorginkoop Zilveren Kruis (ZK)plaatsgevonden. Aanleiding was de brief die LHV/Ineen op 10 april heeft gestuurd en waarin is ingezet op het naleven van de afspraken en uitgangspunten in het rapport van Velzel dat landelijk is overeengekomen en geaccordeerd in het Bestuurlijk Overleg eerste lijn. Dit houdt o.a. in dat lokaal maatwerk mogelijk moet zijn met behoud van bestaande, bewezen (netwerk)structuren. Vanuit de zeven kringen met ZK als preferente zorgverzekeraar is veel input aangeleverd over de manier waarop ZK het Velzel rapport heeft omgezet in hun beleid. Zowel zorgen als kansen zijn daarbij benoemd. Of het een kans of zorg betreft is daarbij vaak afhankelijk van de lokale infrastructuur en het aantal aanwezige GEZ- en OWZ contracten. De bestuurders van LHV en InEen zijn optimaal gevoed door hun achterban om het gesprek vanuit hun leden aan te gaan. Het LHV bestuur en bestuur van de Kring Amsterdam/Almere bedanken iedereen voor zijn/haar input.

ZK heeft aangegeven niet de doelstelling te hebben om huidige organisaties af te bouwen, maar juist in overleg met het veld toe te werken naar meer samenwerking en versterking van de eerste lijn. Volgens LHV/InEen sluit het huidige O&I inkoopbeleid van ZK daar niet geheel op aan en ook niet op afspraken in het rapport van Velzel. ZK heeft aangegeven daar nog eens goed naar te gaan kijken, omdat het niet hun intentie is om af te wijken van het Velzel rapport, maar de weg in te slaan naar nieuwe regiostructuren. Volgende week verwachten wij de schriftelijke reactie van ZK op de LHV/InEen brief van 10 april incl. hun interpretatie van de overgangsafspraken in het Velzel rapport. De reactie van ZK wordt eerst afgewacht en op basis hiervan wordt nader bezien welke vervolgstappen zinvol zijn. Ten aanzien van de loondienstcentra-problematiek is afgesproken dat op korte termijn separaat overleg zal plaatsvinden met InEen en ZK. 

Vanuit de zeven kringen met ZK als preferente zorgverzekeraar en InEen vindt op 7 juni een gesprek plaats met de senior manager beleid van ZK om de gezamenlijke kaders voor de contracterings gesprekken 2019 vast te stellen. In de daarop volgende contracterings gesprekken wordt zowel over de lange termijn visie als het contract voor 2019 gesproken. Deze gesprekken m.b.t. de gezamenlijke kaders worden namens de zeven kringen gevoerd door Henk van den Assem (voorzitter Kring Midden-Nederland) en Stella Zonneveld (voorzitter Kring Amsterdam/Almere) ondersteund door het bureau Midden-Nederland.