BovenIJ/ OLVG onderzoekt knelpunten medicatieoverdracht bij ontslag

Apothekers benaderen huisartsen in Noord en West inzake transmurale medicatieoverdracht
 
BovenIJ/ OLVG onderzoekt knelpunten medicatieoverdracht bij ontslag
Vanuit de ziekenhuisapotheek van het OLVG wordt onderzocht hoe de transmurale samenwerking rondom medicatie bij ontslag verbeterd kan worden. Uit evaluatie van de Amsterdamse convenanten medicatieoverdracht blijkt dat dit nog moeizaam verloopt. Per half april kunt u benaderd worden door de openbare apotheek om geneesmiddel gerelateerde problemen te bespreken.
Implementatie richtlijn medicatieoverdracht moeizaam
De laatste jaren is er veel aandacht voor medicatieoverdracht en de medicatiefouten die ontstaan ten gevolge van onvoldoende continuïteit in de zorgketen. Om deze fouten te reduceren zijn in Amsterdam convenanten rond het thema gesloten en is o.a. de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens’ opgesteld. De implementatie van de richtlijn verloopt echter moeizaam. Daarom onderzoeken we hoe de transmurale samenwerking rondom medicatie bij ontslag verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt in Amsterdam Noord (BovenIJ ziekenhuis) en West (OLVG). Bij dit project zijn specialisten, een huisarts, ziekenhuisapothekers, openbare apothekers, de thuiszorg en Cliëntenbelang Amsterdam betrokken.
 
Werkwijze onderzoek
Concreet zullen de volgende stappen doorlopen worden gedurende de effectmeting:
  • In het ziekenhuis wordt een actueel medicatieoverzicht opgesteld en de medicatiewijzigingen aan de patiënt uitgelegd. De ziekenhuisapotheek zorgt voor de overdracht van het actuele medicatieoverzicht naar de eerste lijn.
  • De openbare apotheek legt binnen 5 dagen na ontslag een huisbezoek af bij de patiënt om eventuele problemen na ontslag te detecteren.
Per januari is gestart met de nulmeting (usual care, inclusie 200 patiënten totaal). Per half april start de effectmeting waarbij eveneens 200 patiënten geïncludeerd zullen worden.
 
Wat betekent dit voor u?
Per half april kunt u benaderd worden door de openbare apotheek om geneesmiddel gerelateerde problemen, die tijdens het huisbezoek naar voren zijn gekomen, te bespreken. Als overleg nodig is inzake in het ziekenhuis gewijzigde medicatie dan zal de openbare apotheker de hoofdbehandelaar in het ziekenhuis bellen. Het onderzoek loopt tot en met oktober.
 
Informatie 
Mw. Dr. Fatma Karapinar,
Ziekenhuisapotheker/epidemioloog
Afdeling ziekenhuisapotheek
OLVG, locatie West
Postbus 9243,1006 AE Amsterdam
Telefoon: (020) 5108911
Fax: (020) 5108154