Bestuur informeert over verbinding jeugdzorg en huisartsen

 
Het bestuur informeert u met dit bericht over wat er tot nu toe door de HKA is ondernomen om verbinding te maken tussen jeugdzorg en huisartsen n.a.v. de transitie jeugdzorg.

Klankbordgroep

Gedurende 1,5 jaar is er een klankbord groep gevormd met de gemeente, GGD en huisartsen. In deze klankbordgroep is over de volgende thema's gesproken:

  1. vaste aanspreekpunten voor huisartsen
  2. communicatie afspraken over en weer
  3. privacy van gegevens
  4. recht op verwijzen als huisarts naar specialistische zorg
  5. POH GGZ jeugd
  6. pilot
  7. kennismakingsbijeenkomsten
  8. direct verwijzen door GGDartsen

Vaste aanspreekpunten voor huisartsen
De afspraak is dat huisartsen 1 direct aanspreekpunt voor het Ouder Kind Team (OKT) krijgen. Dat is de zogenaamde OKA, Ouder-en KindAdviseur. Door het zo te organiseren leer je elkaar beter kennen en verdwaal je als huisarts niet in het doolhof van telefoonnummers.

De OKA kan zelf kijken wie binnen het OKT beschikbar is voor deze specifieke vraag.

Communicatie afspraken over en weer
Afspraak is dat OKA laat weten wanneer iemand is aangekomen na verwijzing door de huisarts en na afloop van het traject. Verder is de afspraak dat er altijd overleg is met de huisarts voordat er een interventie met een kind via het OKT plaatsvindt. Hierdoor voorkom je dubbele trajecten.

Er wordt nu onderzocht hoe beter digitaal kan worden gecommuniceerd. De HKA is voorstander van een werkwijze die vanuit het HIS kan plaatsvinden via edifact bijvoorbeeld of zorgdomein.

Privacy van gegevens
In het huidige systeem van de gemeente is er geen directe koppeling meer tussen privégegevens en diagnose. De inrichting is hiervoor veranderd, want de gemeente heeft wel een financiële beheerstaak.

Er moet in principe altijd gevraagd worden aan kind en ouders of informatie gedeeld mag worden.

Recht op verwijzen als huisarts naar specialistisch zorg
De huisarts behoudt het recht naar iedere vorm van hulp te verwijzen. Slechts de gecontracteerde vormen worden gefinancierd door de gemeente. Nu is dat nog alle jeugdzorg. Aandachtspunt is de contractering voor 2016, want dan gaan er andere keuzes gemaakt worden.

Het idee achter intensievere samenwerking tussen huisarts en OKT is dat we beter op de hoogte zijn van het aanbod van OKT en daardoor minder gaan verwijzen buiten OKT om.

POH GGZ jeugd
Vanaf het begin is gesproken over invulling van POH GGZ jeugd. Dit zou dan een OKA kunnen zijn die 4 uur per week bij een huisartspraktijk gedetacheerd is. Heel lang was iedereen daar enthousiast over en het zou gepilot worden, totdat de gemeente ging rekenen en het qua formatie financieel niet haalbaar bleek. Een constructie zoals bij de Sag, waarbij je de POH GGZ volwassenen uren deels gaat aanwenden voor jeugdGGZ lijkt het HKA-bestuur niet een goed idee. De gemeente is verantwoordelijk en moet betalen en nu horen we al van Achmea dat de POH GGZ teveel wordt ingezet. (en aangezien het in S1 zit  leidt dat tot overschrijding macrokader huisartsenzorg)

De huidige invulling van OKA die op afroep wel degelijk ook in de huisartspraktijk een kind/gezin kan zien is nu dan best haalbaar.

Er zijn 2 pilots geweest. Hierin is gedurende 3 maanden gekeken of de werkwijze als hierboven geschetst werkt. Het blijkt erg afhankelijk van de personen. Communicatie vanuit OKT naar HA op eigen initiatief is nog niet optimaal.

Kennismakingsbijeenkomsten
Er is afgesproken dat 1ste lijn Amsterdam samen met gemeente kennismakingsbijeenkomsten tussen OKT en huisartsen in de wijken organiseert.

Direct verwijzen door GGD-artsen
HKA en GGD zijn het nog niet eens over de lijst met aandoeningen voor rechtstreeks verwijzen door jeugdarts naar de specialist. We zien al wel dat het vaker gebeurt. Kinderen met buikpijn direct naar de poeppoli is ons bijvoorbeeld een doorn in het oog. Zodra de afspraken rond zijn wordt dit verspreid via deze nieuwsbrief.

Stella Zonneveld