Amsterdamse aanpak ernstige woningvervuiling

 
Amsterdamse aanpak ernstige woningvervuiling
Wonen in een extreem vervuild huis is ongezond. Niet alleen voor de bewoner zelf, ook soms voor omwonenden. In een te vol huis ontstaat bovendien eerder brand en bestaat het risico op verzakking. Behalve een vervuild huis hebben de bewoners vaak andere problemen, waardoor hun verzamelroutine veelal moeilijk is te doorbreken. De nieuwe verbeterde Amsterdamse aanpak van ernstige woningvervuiling - met meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg - moet het risico op terugval en gedwongen opruiming zoveel mogelijk voorkomen. Ook u kunt een rol spelen bij de aanpak van ernstige woningvervuiling. Meld woningvervuiling of een te vol huis bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast.

Samenwerking
Sinds mei 2019 werken de gemeente Amsterdam, GGD, GGZ, zorgaanbieders, woningcorporaties, Meldpunten Zorg en Woonoverlast, brandweer, politie, ervaringsdeskundigen en andere betrokken organisaties samen in de ‘Amsterdamse Aanpak Ernstige Woningvervuiling’ om ernstige woningvervuiling in een eerder stadium te signaleren en aan te pakken én duidelijkheid te scheppen over wat de hierbij betrokken partijen van elkaar mogen verwachten.

Doel ‘Amsterdamse Aanpak’
Het doel van de aanpak is ernstig vervuilde woningen zo snel mogelijk (brand)veilig en hygiënische te maken en overlast voor omwonenden te stoppen. Kern van de aanpak is de bewoner te motiveren zijn woning vrijwillig op te ruimen en ondersteuning van gespecialiseerde zorgaanbieders, vrijwilligers en het eigen netwerk te accepteren. Gespecialiseerde zorgaanbieders bieden ondersteuning vanuit twee methodieken: Methodisch Opruimen en Veilig Verzamelen. De vervuiling en stapeling van spullen wordt hierbij teruggebracht tot een beheersbare situatie. Bewoner en zorgaanbieder werken hierin samen met de woningcorporatie.

Handboek Ernstige Woningvervuiling
In de nieuwe aanpak zijn de werkprocessen van de GGD, de Meldpunten Zorg en Woonoverlast, de woningcorporaties/verhuurders, en de zorgaanbieders op elkaar afgestemd en in een routeplanner gevisualiseerd. Het Handboek schept helderheid over termijnen, rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen om succesvol gezamenlijk te werk te gaan, en helpt u eenvoudig op weg met een overzicht van contactadressen.

Stedelijk netwerk
GGD, Meldpunten Zorg en Woonoverlast, gespecialiseerde zorgaanbieders, woningcorporaties, stadsdelen, brandweer, politie, gespecialiseerde zorgaanbieders en GGZ nemen deel aan een driewekelijks overleg onder voorzitterschap van de GGD. Daarin wordt de voortgang van de Amsterdamse Aanpak besproken. Het Stedelijk Netwerk heeft de beschikking over een versnellingsbudget, waaruit eventuele knelpunten betaald kunnen worden. 

Ook u kunt een rol spelen bij de aanpak van ernstige woningvervuiling. Meld woningvervuiling of een te vol huis tijdig bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast.

Melden of meer weten?

  • U kunt het Meldpunt Zorg en Woonoverlast bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op 020 255 2914. Of u maakt een digitale melding via het meldingsformulier.
  • Voor actuele informatie, toolkit en hand-outs, zie www.amsterdam.nl/woningvervuiling
  • Papieren exemplaren van het Handboek, alsmede posters en flyers over het onderwerp zijn verkrijgbaar bij Rieneke Ahsmann: r.ahsmann@amsterdam.nl