Amsterdam bundelt krachten met Pact Gezond Gewicht

 
Amsterdam bundelt de krachten voor de aanpak van (dreigend) overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen. Vandaag ondertekenden Achmea en de gemeente Amsterdam samen met meer dan twintig partijen uit de zorg-&welzijnsketen het Pact Gezond Gewicht. Hiermee zetten zij een belangrijke stap in Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Deze aanpak heeft als ambitie dat in 2033 alle Amsterdamse kinderen een gezond gewicht hebben.

De afspraken in het pact moeten ertoe leiden dat kinderen met overgewicht en obesitas straks een beter afgestemd aanbod krijgen. Kinderen bij wie overgewicht of obesitas is vastgesteld krijgen daardoor zorg die hen helpt bij het aanleren en vasthouden van een gezonde leefstijl. Ouders spelen hierin een cruciale rol en worden actief betrokken en indien nodig ondersteund bij de behandeling. Na afloop van een behandeling krijgen kinderen en ouders de juiste nazorg, waardoor zij in staat zijn de gezonde leefstijl vol te houden. Om dat mogelijk te maken tekenen ook partijen op het gebied van sport, vrijwillige inzet en welzijnswerk mee. Ook zet het pact nadrukkelijk in op preventie van (stijgend) overgewicht bij alle kinderen.

Eric van der Burg, wethouder Zorg: “Het is ongelooflijk belangrijk dat alle betrokken partijen zich samen hard maken voor de aanpak van overgewicht bij Amsterdamse kinderen. Het is bijzonder dat we dit voor elkaar hebben gekregen, het geeft goed aan hoe zeer we allen het grote belang van de aanpak inzien. En het is goed te zien dat niet alleen de zorg- maar ook sport-, welzijn- en vrijwilligersorganisaties hun steentje willen bijdragen. Juist ook om de voorgenomen verschuiving van zorg uit ziekenhuizen naar op maat in de buurt voor elkaar te krijgen, is het zo belangrijk dat we hier met z’n allen vol op inzetten.” 

Pact in uitvoering

Met het pact spreken de betrokken partijen hun actieve betrokkenheid uit bij het voorkomen en aanpakken van overgewicht en obesitas. Geen kind mag de preventie en zorg ontberen die het nodig heeft. De partijen gaan daarom samenwerken aan het verder sluitend maken van de ondersteuning en zorg rondom het kind en de ouders. In het Pact zijn de hoofdlijnen en de ambities van de krachtenbundeling vastgelegd. Maar daarnaast is het nadrukkelijk een Pact in uitvoering: de betrokken partijen pakken ook samen de hobbels op de weg aan om de uiteindelijke ambitie van gezonde Amsterdamse kinderen daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Aanpak Gezond Gewicht

Het pact Gezond Gewicht is een concretisering van één van de ambities uit het programmaplan van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (dat op 11 september is goedgekeurd door de gemeenteraad) en het convenant ‘Amsterdam samen gezonder’ van Achmea en gemeente Amsterdam. De afspraken sluiten nauw aan bij de voorgenomen inrichting van de jeugdzorg per 1 januari 2015. Van kinderarts tot vrijwilliger, van fysiotherapeut en diëtist tot opvoedondersteuner en verpleegkundige op het OKC; van hoog tot laag in de zorgketen leggen partijen hiermee op stedelijk niveau afspraken vast. De lokale uitwerking en uitvoering van de afspraken vindt de komende tijd plaats in de vijf focusbuurten van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

 

Ondertekenaars van het Pact

Gemeente Amsterdam (stadsdelen en diensten), Zorgverzekeraar Achmea, Cliëntenbelang Amsterdam, GGD Amsterdam, Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam, Zorgintegratie Zuidoost, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Gilde Amsterdam, NOC*NSF, Fit!vak, 1e Lijn Amsterdam, Regionaal Genootschap Fysiotherapie, Huisartsenkring Amsterdam, Netwerk Eerstelijnsdiëtisten Amsterdam, het Regioteam Oefentherapeuten Noord Holland namens de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam, Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA), Kinderartsen Overleg Groot Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (mede namens William Schrikker Groep), MEE Amstel en Zaan.