Advies Klachtencommissie: Waarnemer, wees terughoudend met inlichtingen

 
Advies Klachtencommissie: Waarnemer, wees terughoudend met inlichtingen
Onlangs heeft de Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam uitspraak gedaan in de volgende klachtzaak. Een vakantiewaarnemer zou zonder gerichte toestemming, onvolledige en onjuiste informatie aan de bedrijfsarts hebben verstrekt. Gemachtigd was de eigen huisarts en niet de waarnemer. De patiënt heeft hierdoor schade geleden omdat zijn uitkering niet gecontinueerd is. De klachtencommissie adviseert daarom terughoudendheid met het geven van inlichtingen en aandacht te besteden aan de specifieke context.

Persoonlijke machtiging

De Klachtencommissie verklaart de klacht ten aanzien van het verstrekken van medische gegevens zonder machtiging gegrond.
Een op naam gestelde machtiging dient te worden opgevat als een machtiging bestemd voor de met name genoemde persoon. Weliswaar neemt een waarnemer in zijn algemeenheid alle verplichtingen, behorende bij de praktijkvoering en de patiëntenzorg op zich, maar in deze specifieke situatie had de waarnemer, toen het schriftelijk verzoek van de bedrijfsarts vergezeld van een machtiging op naam van de eigen huisarts hem onder ogen kwam, zich terughoudender dienen op te stellen. Hij had zich moeten afvragen of hij door deze machtiging op naam van de eigen huisarts, wel gerechtigd was de medische gegevens te verstrekken. Het verstrekken van medische gegevens aan derden is een gevoelig onderwerp. In deze casus waarbij aan het einde van een ziekteperiode de arbeidsgeschiktheid van klager in het geding was, had aangeklaagde zich moeten realiseren dat het doorgeven van medische gegevens aan de keurende sector consequenties voor klager zou kunnen hebben. Hiervan heeft de waarnemer zich onvoldoende rekenschap gegeven.

Gegevensverstrekking

De Klachtencommissie verklaart de klacht betreffende het verstrekken van onjuiste en verouderde informatie ongegrond. De waarnemer heeft objectieve gegevens uit het medisch dossier heeft overgenomen en verstrekt. Voor zover deze verouderd zouden zijn, ligt dit niet aan de waarnemer. De commissie merkt hierbij op dat klager de vermeende onvolledigheid van de gegevens zelf in stand heeft gehouden door een verder contact tussen de eigen huisarts en de bedrijfsarts te blokkeren.

Aanbeveling

De Klachtencommissie doet hierbij de aanbeveling dat een waarnemer zich terughoudend dient op te stellen bij het verlenen van inlichtingen aan derden. Dit klemt des te meer als er geen machtiging op naam van de waarnemer is afgegeven.